Київська православна богословська академія

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту за напрямом підготовки 6.020304 – Богослів’я (православне богослів’я) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ПРОГРАМА
комплексного кваліфікаційного іспиту
     для атестації здобувачів вищої освіти (студентів-випускників)
     першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
     за напрямом підготовки
     6.020304 – Богослів’я (православне богослів’я)
     в Київській православній богословській академії

УХВАЛЕНО
кафедрою богослів’я та філософії КПБА
31 березня 2016 р.
(протокол за № 7)

 

         Мета комплексного кваліфікаційного іспиту за напрямом підготовки – визначення рівня підготовленості студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.020304 – Богослів’я (православне богослів’я).
     Характеристика змісту програми. Програма комплексного кваліфікаційного іспиту спирається на освітньо-професійну програму, освітньо-кваліфікаційну характеристику підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.020304 – Богослів’я (православне богослів’я).
     


ПРОГРАМА ІСПИТУ

  Завдання для комплексного кваліфікаційного іспиту складаються з таких дисциплін:
 • загальноцерковна історія;
 • Священне Писання Старого Завіту;
 • Священне Писання Нового Завіту;
 • літургіка;
 • догматичне богослів’я.

СТРУКТУРА БІЛЕТА

Екзаменаційний білет містить 5 питань, по одному з кожної, названої вище, дисципліни.

 

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ І ЛІТЕРАТУРА ДО ІСПИТУ


      Дисципліна 1: ЗАГАЛЬНОЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ

      1. Історія Древньої Церкви як наука. Джерела, праця історика. Допоміжні дисципліни.
      2. Церковні історики періоду Вселенських соборів.
      3. Церковна історія в Західній Європі, Російській імперії та в Україні.
      4. Життя перших християн. Розповсюдження християнства та заснування Церкви.
      5. Подорожі ап. Павла, благовісницька праця апостола Андрія Первозваного та інших апостолів.
      6. Церковний устрій I-го і II-го сторіч. Виникнення церковної організації: церковна ієрархія, парикії.
      7. Причини гонінь юдеїв на християн.
      8. I-ий та II-ий періоди гонінь язичників на християн.
     9. III-ій період гонінь: імператор Діоклетіан та його співправителі. Цілковита перемога християнства та Міланський едикт.
      10. Літературна полеміка язичництва з християнством. Християнські апологети.
      11. Християнська писемність та богословські школи IV – V століття.
     12. Церква і Римська імперія від св. Костянтина Великого до Юстиніана Великого (IV – VI ст). Принцип симфонії.
     13. Церковний клір та ієрархія. Формування церковної структури й управління. Розвиток патріархатів. Монашество.
      14. Роль соборів в житті Церкви.
      15. Єресь Арія і Перший Вселенський собор.
      16. Другий Вселенський собор. Єресь Македонія.
      17. Єресь Несторія і Третій Вселенський собор.
      18. Монофізитство та Четвертий Вселенський собор.
      19. Спроби возз’єднання монофізитів з Православною Церквою.
      20. П’ятий Вселенський собор.
      21. Єресь монофелітів і Шостий Вселенський собор.
      22. Іслам та християнство в ранній період існування (VIII – X ст.)
      23. Сьомий Вселенський собор.
      24. Помісні собори Древньої Церкви
      25. Єресь пелагіанства на Заході.
      26. Видатні отці і вчителі Східної Церкви.
      27. Видатні отці і вчителі Західної Церкви.
      28. Домагання Римських пап щодо главенства в Церкві (IV – X ст.).
      29. Розділ Церков у 1054 році.
      30. Окремі спроби унії Східної і Західної Церков.

Базові джерела

      1. Біблія : книги Священного Писання Старого та Нового Завіту в українському перекладі з паралельними місцями та додатками / [пер. Патріарха Філарета (Денисенка)]. – К. : Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2007.
      2. Апостольські постанови / пер. єпископа Епіфанія (Думенка). – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2011.
    3. Григорій Богослов, свт. Слово 3 (Григорій Богослов виправдовує своє віддалення у Понт після рукоположення на пресвітера і потім повернення звідти; а також учить, наскільки важливий сан священства і яким має бути єпископ // Творіння : у 2 т., 4 кн. / святитель Григорій Богослов, архієпископ Константинопольський. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. – Т. 1, кн. 1: Слова. – С. 16 – 60.
      4. Деяние Вселенских соборов / издание в рус. пер. при Казанской Духовной Академии : в 6 т. – Казань, 1891.
      5. Евсевий Памфил. Церковная история. – М. : Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастиря, 1993.
      6. Іоан Золотоустий, свт. Про священство // Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого / пер. прот. Михаїла Марусяка ; під ред. патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2009. – Т.1. Кн.2. – С. 5 – 96.
      7. Ориген. О началах. – Самара : Изд-во «РА», 1993.
      8. Созомен Ермий. Церковная история. – СПб. : Тип-ия Фимена, 1851.
      9. Сократ Схоластик. Церковная история. – М. : Рос. полит, энциклопедия, 1996.
      10. Феодорит Кирський, єп. Церковная история. – М., 1993.

Базові підручники

      11. Болотов В. В., проф. Лекции по Истории Древней Церкви : в 4 т. – М., 1994.
      12. Болотов В. В., проф. История Церкви в период Вселенских соборов. – М., 2007.
      13. Головащенко С. І. Історія християнства : курс лекцій. – К. : Либідь, 1999.
     14. Дворкин А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. – Нижний Новгород : Христианская библиотека, 2006.
      15.  Зинич П., прот. Патрологія / Київська православна богословська академія. – К., 2014.
      16. Карташев А.В. Вселенские соборы. – М. : Эскимо, 2006.
      17. Лесюк М., прот. Історія Древньої Церкви / Київська православна богословська академія. – К., 2013.
    18. Лозінський К., прот. Святий Правовірний Юстиніан Великий. Християнський імператор і богослов / Київська православна богословська академія. – К., 2014.
      19. Поснов М. Э. История христианской Церкви до разделения Церквей 1054 г. – М. : Высшая школа, 2005.
      20. Саган О. Н. Вселенське Православ’я: суть, історія, сучасний стан. – К. : Світ знань, 2004.
      21. Смирнов П., прот. История христианской православной Церкви, – М., 1998.
      22. Степовик Д. В., проф. Візантологія. – К. : Місіонер, 2013.
      23. Чобич С., прот. Історія Християнської Церкви : в 4 ч. – Л. : Добра справа, 2001.

      Додаткові джерела

      24. Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. – СПб., 1998.
      25. Прокопий Кесарийский. О постройках. – М., 1996.
      26. Эпифаний Кипрский. Сочинения : в 4 т. – М., 1892. – Т. 1.

      Додаткова література

      27. Спасский А. А. История догматических движений в епоху Вселенских соборов. – М. : Новая книга, 1995.
      28. Тальберг Н. История христианской Церкви. – М., 1991.
      29. Фаррар Ф. Жизнь и труды св. апостола Павла / перев. с англ. А. П. Лопухина. – К., 1994.
      30. Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах Церкви. – К., 2007.
      31. Хомин Л. Передумови першого Вселенського Собору. – К., 2000.
      32. Хомин Л. Історія Древньої Церкви: Курс лекцій. – К., 2002.
      33. Чельцов И. История христианской церкви. – СПб., 1861.
      34. Шмеман А., прот. Исторический путь Православия. – К. : Пролог, 2003.
      35. Щеглов Н. Апологетик Тертуллиана. – К., 1888.


Дисципліна 2: СВЯЩЕННЕ ПИСАННЯ СТАРОГО ЗАВІТУ

      1. Поняття про Священне Писання Старого Завіту. Історія старозавітного канону. Поняття про канон і богонатхненність. Старозавітний канон у священних новозавітних письменників.

       2. Кількість книг Священного Писання Старого Завіту. Канон книг Священного Писання Старого Завіту в католицькій, протестантській і православній традиції.

      3. Оригінальний текст, поділ на частини та історія перекладів книг Священного Писання Старого Завіту. Історія перекладів книг Священного Писання Старого Завіту.

       4. П’ятикнижжя Мойсея. Авторство та літературні джерела.

      5. Історично-екзегетичний аналіз книги Буття. Створення світу, гріхопадіння, потоп, Вавилонська вежа. Поява язичництва.

       6. Розповідь про Авраама (Бут. 11: 27 – 25: 18), про Якова (Бут. 25: 19 – 36 рр.), про Йосифа (Бут. 37 – 50 рр.).

      7. Ісагогічно-екзегетичний аналіз книги Вихід. Вступ у книгу Вихід. Визволення євреїв від єгипетського рабства (Вих. 1: 1 – 15: 21).

      8. Завіт біля г. Синай (Вих. 19 – 24 рр.). Повеління Боже про будівництво старозавітної скинії. Спорудження та посвячення скинії завіту (Вих. 25 – 40 рр.).

      9. Ісагогічно-екзегетичний аналіз книги Левит. Вступ у книгу Левит. Устав про жертвоприношення (Лев. 1 – 7 рр.). Старозавітні священнослужителі та їх ієрархія. Старозавітні закони про ритуальну чистоту (Лев. 11 – 15 рр.). Старозавітні закони святості. Постанови про свята, обітниці і десятину (Лев. 17: 1 – 27: 34).

      10. Ісагогічно-екзегетичний аналіз книги Числа. Вступ у книгу Числа. Розповідь про перебування ізраїльтян біля г. Синай і закон про назорейство (Числ. 1: 1 – 10: 10). Подорож від гори Синай до рівнин Моава (Чис. 10: 11 – 21 рр.). Ізральтяни в Моавських степах (Чис. 22 – 36 рр.). Приготування до вступу в Землю Обітовану (Чис. 26 – 36 рр.)

      11. Ісагогічно-екзегетичний аналіз книги Второзаконня. Вступ в книгу Второзаконня. Перше звернення Мойсея до народу (Втор. 1: 6 – 4: 43). Друге звернення Мойсея до народу (Втор. 4: 44 – 11: 32). Повторення групи законів – «Девтерономічний кодекс» (Втор. 12: 1 – 28: 68). Третє звернення Мойсея до народу (Втор. 29: 1 – 30: 20). Настанови Мойсея Ізраїлю та Ісусу Навину (Втор. 31 р.). Викривальна пісня Мойсея (Втор. 32 р.) Пророче благословення Мойсея народу Ізраїльського за колінами (Втор. 33 р.). Смерть Мойсея (Втор. 34 р.).

      12. Історичні книги Старого Завіту. Книга Ісуса Навина. Автор, час і мета написання книги. Ісус Навин і його прообразне значення. Поділ на частини і стислий огляд змісту.

      13. Чудесний перехід євреїв через Йордан. Перемога над містом Єрихон. Поділ обітованого краю між колінами Ізраїля. Останні промови Ісуса Навина до народу та обітниці Ізраїля в вірності Єгові.

      14. Книга суддів. Автор і час написання книги. Хронологія періоду суддів. Поділ книги на частини та її зміст. Теократія як релігійно-суспільний ідеал Ізраїля.

      15. Наслідки невірності євреїв Богові та Його Закону. Святоотцівське тлумачення чудесного зрошення руна Гедеона (Суд. VI). Обітниця судді Ївтаха та її виконання. Релігійний та моральний занепад Ізраїля. Культ коліна Данового. Міжусобна війна Ізраїля з коліном Веніаміна.

      16. Книга Руф. Назва книги, автор і час написання. Значення Руфи в історії Церкви Божої. Богослів’я та літературні особливості книги Руф.

      17. Книги Царств. Автори. Хронологічні рамки книг. Перша книга царств. Ілій – первосвященик і суддя. Становище Ізраїля за часів правління Ілія.

      18. Пророча пісня – молитва Анни та її месіанський зміст. Самуїл – священик, пророк, суддя. Покликання Самуїла до пророчого служіння.

      19. Обставини народження ізраїльської монархії. Перший цар Ізраїля. Саул у Аендорської чарівниці (1 Цар. 28: 3 – 25). Святоотцівське тлумачення.

      20. Друга книга Царств. Гідність Давида як царя і богонатхненного письменника. Єрусалим – політична та духовна столиця Ізраїля. Пророцтво Нафана про утвердження Давидового дому на віки. Гріх Давида і наслідки його падіння.

      21. Третя і четверта книги Царств. Історично-критичні дані. Царювання Соломона. Золотий вік Ізраїля.

      22. Перше і друге з’явлення Господа Соломону і подальше провіщання волі Божої цареві через пророків. Побудова Єрусалимського храму та молитва Соломона на його освячення. Освячення храму.

      23. Розділення єдиного царства. Зовнішні та внутрішні причини краху ізраїльської монархії. Релігійна реформа Єровоама. Культ золотих тельців у північному Ізраїльському царстві.

      24. Святі Божі пророки Ілля та Єлисей. Ревність Іллі у відновленні істинного богошанування та його чудесне вознесіння на небо. Пророк Михей. Протистояння істинних та неправдивих пророків в Ізраїльському царстві.

      25. Падіння Ізраїльського царства. Ассирійський полон. Утворення нової спільноти в Палестині – самарян. Цар Єзекія та відродження духовного життя Юдеї за його правління. Чудесне зцілення Єзекії.

     26. Благочестиве царювання юдейського царя Йосії та його ревність у відновленні істинного богошанування. Знайдення книги Закону. Падіння Юдейського царства. Зруйнування Єрусалима та початок Вавилонського полону.

      27. Книги Параліпоменон. Автор книги, час і мета написання. Джерела книг Параліпоменон. Тематичний поділ книг Параліпоменон на частини. Розподіл Давидом священиків на черги для священнослужіння (1 Пар. 24 р. ). Покаянна молитва Манасії. Неканонічний текст.

      28. Книги Ездри та Неемії. Тематичний поділ книги Ездри за розділами. Історичні передумови до книг Ездри і Неемії. Останні дні Вавилонської імперії. Кінець неволі.

      29. Повернення першої хвилі репатріантів. Побудова другого Єрусалимського храму. Повернення другої хвилі полонених. Діяльність Ездри у відродженні релігійно-духовного життя в Ізраїлі. Повернення третьої хвилі полонених на чолі з Неемією.

      30. Відбудова Єрусалимських стін. Історичний фон книги Есфір. Назва книги Есфір. Автор і час написання книги Есфір. Неканонічні місця книги Есфір.

      31. Неканонічні історичні книги Священного Писання Старого Завіту. Ставлення до неканонічних книг православного богослів’я.

      32. Друга книга Ездри. Відношення 2-ої книги Ездри до книг Параліпоменон, 1-ої книги Ездри і Неємії.

      33. Книга Товита. Автор і час написання книги. Мова оригіналу книги та її переклади. Історичне і моральне значення книги.

      34. Книга Юдиф. Назва і поділ книги. Перемоги Олоферна і облога Ветулії (1 – 7 рр.). Подвиг Юдиф (7 – 15 рр.). Літературні особливості книги. Час її походження.

      35. Еллінізація Сходу. Маккавейські книги. Автор і час написання 1-ої Маккавейської книги. Мова оригіналу. Зміст і тематичний поділ 1-ої Маккавейської книги. Насильницька еллінізація Юдеї та повстання Маккавеїв.

      36. Друга Маккавейська книга. Поділ і зміст книги. Духовно-моральне становище юдеїв і гоніння Антиоха Єпифана. Подвиги Юди Маккавея. Час написання книги.

      37. Третя Маккавейська книга та третя книга Ездри. Поділ і зміст книги.

      38. Загальний вступ в повчальні книги Священного Писання Старого Завіту. Походження і авторство повчальних книг. Особливості повчальних книг Старого Завіту. Поняття про біблійних мудреців.

      39. Книга Іова. Авторство і час написання книги. Огляд змісту книги. Месіанський зміст книги. Основна ідея книги і мета її написання. Поділ за змістом і тлумачення книги Іова. Головні предмети вчення в книзі Іова.

      40. Книга Псалтир. Назва і склад книги. Походження і авторство книги. Формування Псалтиря. Музичний супровід Псалтиря. Надписи псалмів. Основний зміст Псалтиря. Поділ псалмів за змістом. Богослужбове використання книги Псалмів.

      41. Вибрані пророчо-месіанські псалми. Псалом 2-ий. Тлумачення 2-го псалма. Псалом 8-ий. Тлумачення 8-го псалма. Псалом 21(22). Тлумачення 21-го псалма.

      42. Вибрані пророчо-месіанські псалми. Псалом 39 (40). Псалом 44 (45). Псалом 68(69). Псалом 108 (109). Псалом 109 (110).

      43. Повчальні псалми. Псалом 1. Псалом 14(15). Псалом 90 (91). Псалом 136 (137).

      44. Молитовно-утішні псалми. Псалом 50 (51). Псалом 89 (90).

      45. Похвально-подячні псалми. Псалом 33 (34). Псалом 103 (104).

      46. Книга притч Соломонових. Назва книги, походження і час написання. Богослужбове використання книги. Поняття про притчу. Поділ книги за змістом. Основні предмети вчення в книзі притч Соломонових.

      47. Книга Екклезіаста (Проповідника). Назва книги. Походження і час написання книги. Головний предмет змісту книги. Мета написання книги. Вчення про суєтність. Вчення про доброчинність, пам’ять про смерть і страх Божий.

      48. Пісня над піснями. Назва книги. Походження і час написання книги. Традиції тлумачення. Головний предмет та короткий зміст книги. Раціоналістичні тлумачення книги.

      49. Книга премудрости Соломона. Назва книги. Походження і час написання книги. Головний предмет, поділ та огляд змісту книги. Вчення про Премудрість Божу (7 – 8 рр). Вчення про походження ідолопоклонства.

      50. Пророчі книги Священного Писання Старого Завіту. Поняття про пророків. Час служіння пророків. Вчення пророків. Мета пророчого служіння. Значення пророчих книг. Головний предмет пророцтв. Єдність і відмінність пророцтв. Старозавітній профетизм до пророків-письменників.

      51. Покликання, види пророчих одкровень і способи пророчої проповіді. Відмінність справжніх пророків Господніх від непокликаних пророків і язичницьких провісників. Книги пророків-письменників: кількість, біблійний і хронологічний порядок пророчих книг.

      52. Книга пророка Ісаї. Відомості про життя пророка Ісаї і час його служіння. Релігійно-моральний стан юдейства і язичництва при прор. Ісаї (765 – 680 р. до Р. Хр.). Склад і зміст книги. Питання про авторство книги.

      53. Екзегеза книги пророка Ісаї. Покликання Ісаї до пророчого служіння (Іс. 6 р.). Пророцтво про народження Еммануїла від Діви (Іс. 7 р.). Про служіння і якості Еммануїла (Іс. 9: 1 – 7). Пророцтво про походження Господа Ісуса Христа з роду Єсеєвого і про отримання Ним дарів Святого Духа (Іс. 11: 1 – 6). Про спраглу пустелю (Іс. 35 р.). Про голос, який кличе в пустелі (Іс. 40: 1 – 11).

      54. Пісні раба (отрока) Божого. Перша пісня про покірність отрока Божого (Іс. 42: 1 – 9). Друга пісня отрока Божого (Іс. 49: 1 – 7). Третя пісня отрока Божого (Іс. 50: 4 – 9). Четверта пісня отрока Божого (Іс. 52: 13 – 15; 53: 1 – 2).

      55. Месіанські місця в книзі пророка Єремії (23; 31 рр.). Звинувачення Єремією фальшивих пророків і недбайливих пастирів та провіщення про Пастиреначальника з дому Давидового (Єр. 23 р.). Пророцтво про 70-літній Вавилонський полон (Єр. 25 р.) Пророцтво про спасіння та новий завіт (Єр. 31).

      56. Книга Плач Єремії. Назва та форма викладу книги. Зміст книги. Автор і час написання книги. Послання Єремії. Автор і час написання листа.

      57. Книга пророка Варуха. Відомості про пророка Варуха. План, зміст і загальне значення книги пророка Варуха. Неканонічність, оригінальна мова і час походження книги.

      58. Книга пророка Єзекиїля. Особистість і час служіння пророка. Побудова і особливості викладу книги. Видіння подоби Господньої слави і покликання Єзекиїля на пророче служіння (Єз. 1р.). Покликання Єзекіїля до пророчого служіння (Єз. 2: 1 – 3: 15). Початок служіння пророка і його обов`язки (Єз. 3: 16 – 27).

      59. Обов’язки пастирів за книгою пророка Єзекиїля (Єз. 33: 1 – 9). Звинувачення єврейських пастирів і провіщення про Месію (Єз. 34 р.) Пророцтво про воскресіння (Єз. 37 р.). Четверта частина книги пророка Єзекіїля (Єз. 40 – 48 рр.). Видіння зачиненої брами храму (Єз. 44: 1 – 4).

      60. Книга пророка Даниїла. Особливість служіння і епоха пророка Даниїла. Склад, оригінальна мова і зміст книги пророка Даниїла. Автор і час написання книги.

      61. Пророче тлумачення сновидінь Навуходоносора (Дан. 2 р.). Об’явлення про 70 седмиць (Дан. 9 р.). Неканонічні місця книги пророка Даниїла. Пісня трьох отроків (Дан. 3: 24 – 90).

      62. Книга пророка Осії. Пророк Осія і час його служіння. Склад і зміст книги. Месіанські пророцтва Осії.

      63. Книга пророка Іоїля. Пророк Іоїль і час його служіння. Склад і зміст книги. Пророцтво Іоїля про вилиття дарів Святого Духа (Іоїл. 2: 28). Богослужбове використання книги пророка Іоїля.

      64. Книга пророка Амоса. Пророк Амос і час його служіння. Склад і зміст книги.

      65. Книга пророка Авдія. Час і місце служіння пророка Авдія. Склад і зміст книги.

      66. Книга пророка Іони. Склад і зміст книги. Прообразне значення пророка Іони. Проблема історичності і часу походження книги пророка Іони. Вчення книги пророка Іони. Богослужбове використання книги пророка Іони.

      67. Книга пророка Михея. Пророк Михей і особливість його служіння. Склад і зміст книги. Пророцтво Михея про місце народження Спасителя (Мих. 5: 1). Богослужбове використання книги.

      68. Книга пророка Наума. Відомості про пророка Наума. Склад і зміст книги. Месіанські риси в книзі пророка Наума.

      69. Книга пророка Аввакума. Відомості про пророка Аввакума. Склад і зміст книги. Месіанські риси в книзі пророка Аввакума. Богослужбове використання книги.

      70. Книга пророка Софонії. Відомості про пророка Софонію. Склад і зміст книги. Месіанські риси пророцтв Софонії. Богослужбове використання книги.

      71. Книга пророка Аггея. Особливість і час служіння пророка. Склад і зміст книги. Пророцтво Аггея про славу 2-го храму (Агг. 2: 6 – 9).

      72. Книга пророка Захарії. Пророк Захарія і час його служіння. Склад і зміст книги. Пророцтво про урочистий вхід Господа в Єрусалим і про мирний характер Його духовного царства (Зах. 9: 9 – 10). Про зраду Спасителя за 30 срібників (Зах. 11: 12 – 13). Про проколення ребра Спасителя і розкаяння (Зах. 12: 10).

      73. Книга пророка Малахії. Назва, авторство та походження книги пророка Малахії. Походження, час і місце служіння святого пророка Малахії. Склад і зміст книги. Про Предтечу Господнього і з’явлення Господа (Мал. 3: 1; 4: 5 – 6).

Базові джерела

      1. Біблія : книги Священного Писання Старого та Нового Завіту в українському перекладі з паралельними місцями та додатками / [пер. Патріарха Філарета (Денисенка)]. – К. : Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2007.
      2. Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого. – К. : Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2009. – Т. 1 – 4.
      3. Святитель Василій Великий, архієпископ Кесарії Каппадокійської. Творіння. – К. : Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2010. – Т. 1, кн. 1.
      4. Святитель Василій Великий, архієпископ Кесарії Каппадокійської. Творіння. – К. : Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2010. – Т. 1, кн. 2.

Базові підручники

      5. Марусяк М., прот. Біблійна історія Старого Завіту : у 2 ч. : навчальний посібник. – Чернівці : Рута, 2001.
      6. Лопухин А. Библейская история Ветхого и Нового Завета. – М. : Альфа-книга, 2013.
      7. Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета : в 11 т. / ред. А. П. Лопухин. – СПб., 1912.
      8. Швець І., прот. Законодавчі книги Священного Писання Старого Завіту. – Рівне: РДС УПЦ КП, 2002.
      9. Швець І., прот. Повчальні книги Священного Писання Старого Завіту. – Рівне: РДС УПЦ КП, 2002.
      10. Пришлюк А. Пророчі книги Священного Писання Старого Завіту. – К. : КДА УПЦ КП, 2002.

Додаткові джерела

11.  Иосиф Флавий. Иудейская война [Электронный ресурс] / Библиотека «Вехи».: http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/voina/
12. Иосиф Флавий. Иудейские древности [Электронный ресурс] / Библиотека «Вехи».: http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/drevnosti/index.html
13. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I – VIII веков. Ветхий Завет. – Тверь, 2012.

Додаткова література

      14. Аверинцев С. С. Премудрость в Ветхом Завете // «Альфа и Омега». – М., 1994. – № 1. – С. 25 – 38.
      15. Аверинцев С. С. Книга Иова //«Мир Библии». – М., 1993. – № 1 (1). – С. 37 – 64.
      16. Августин Иппонийский, блж. О Граде Божием. – Минск : Харвест; М. : АСТ, 2000.
      17. Александр (Милеант), еп. Ветхий Завет о Мессии. – Свято-Троицкая Православная Миссия, 2003.
      18. Александр (Милеант), еп. Обозрение пророческих книг Ветхого Завета / Александр (Милеант). – Свято-Троицкая Православная Миссия, 2002.
      19. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исайя (Белов), архим. Догматическое богословие : курс лекций / архим. Алипий, Исайя. – М. : ТСЛ, 1999.
      20. Библейская энциклопедия : путеводитель по Библии / пер. с англ. – М. : РБО, 2002.
      21. Большой библейский словар / пер. с англ. : под ред. У. Элуэлла и Ф. Камфорта. – СПб. : Библия для всех, 2007.
      22. Брюггеман У. Введение в Ветхий завет. Канон и христианское воображение / У. Брюггеман. – М. : ББИ, 2009.
      23. Буйе Л. О Библии и Евангелии / Л.Буйе ; пер. с франц. – Брюссель : Жизнь с Богом, 1988.
      24. Введение в Ветхий Завет / под ред. Э. Ценгера. – М. : ББИ, 2008.
      25. Вейнберг И. П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока / И. П .Вейнберг. – М. : Наука, 1986.
      26. Гальбиати Э. Трудные страницы Библии. Ветхий Завет / Э. Гальбиати, А. Пьяцца. – М.-Милан : Христианская Россия, 1995.
      27. Грей Дж. Ханаанцы. На земле чудес ветхозаветных / Дж. Грей ; пер. с англ. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2003.
      28. Десницкий А. С. Писание-Предание-современность / А. С. Десницкий. – Киев : Центр православной книги, 2007.
      29. Древние цивилизации / под ред. Г. М. Бонгард-Левина. – М. : Мысль, 1989.
      30. Евсеев И. Е. О церковно-славянском переводе Ветхого Завета // Христианское чтение. – СПб., 1897 – II. – С. 893 – 914.
      31. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета : учебное пособие / Г. Егоров. – М. : ПСТГУ, 2007.
      32. Еноха вторая книга // Православная энциклопедия.– М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008 – Т. 18. – С. 475 – 480.
      33. Закон Моисеев // Православная энциклопедия. – М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. – Т. 19. – С. 554 – 568.
      34. Ианнуарий (Ивлиев), архим. Библейское богословие : курс лекций / Ианнуарий (Ивлиев). – СПбДА, 1995.
      35. Иванов А., прот. Пророческие книги Ветхого Завета : курс лекций / А. Иванов. – СПбДАиС, 1994.
      36. Книга Притч Соломона. – М. : «Эксмо», 2003.
      37. Когда Ану сотворил небо. Литература древней Месопотамии / пер. с аккад. ; сост. В. К. Афанасьевой и И. М. Дьяконова. – М. : Алетейя, 2000
      38. Крамер С. Н. История начинается в Шумере / С. Н. Крамер ; пер. с англ. – М. : Наука, 1965.
      39. Кузнецов Д. В. Эллинистический Египет: основные тенденции развития в конце IV – второй трети I вв. до н. э. : учебное пособие. / Д. В. Кузнецов. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2005.
      40. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие / В. Н. Лосский. – М. : центр «СЭИ», 1991.
      41. Лявданский А. К., Барский Е. В. Ездры третья книга // Православная энциклопедия. – М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. – Т.18. – С. 81 – 92.
      42. Новый библейский комментарий : в 3 ч.– СПб. : Мирт, 2000. – Ч. 1 – 2.
      43. Разумовский Г., прот. Объяснение священной книги псалмов / Г. Разумовский. – М.: ПСТБИ, 2003.
      44. Ребизов О. Г. «Литература мудрых» Древнего Ближнего Востока и учительные книги Ветхого Завета: дис. канд. богословия: защищена 02.06.2008: утв. 16.06. 2008. – СПб. : СПбДАиС, 2008.
      45. Ринекер Ф. Библейская энциклопедия Брокгауза / Ф. Ринекер, Г. Майер. – Кременчуг : Христианская заря, 1999.
      46. Рождественский А. П., прот. Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова / А. П. Рождественский. – СПб. : Тип. М. Меркушева, 1911.
      47. Сантала Р. Мессия в Ветхом Заветев свете раввинистических писаний / Р. Сантала ; пер. с англ. – СПб. : Библия для всех, 1995.
      48. Сергеев В. С. История Древней Греции / В. С. Сергеев. – М. : АСТ, СПб. : Полигон, 2008.
      49. Словарь библейского богословия / под ред. К. Леон-Дюфура ; пер. с франц. – Киев : Кайрос, 2003.
      50. Словарь библейских образов / под ред. Л. Райкена, Д. Уилхота, Т. Лонгмана. – СПб. : Библия для всех, 2008.
      51. Снигирев Р. Законоположительные книги Ветхого Завета / Р. Снигирев. – М. : Когито-Центр, 2010.
      52. Сомов А. Б., Ткаченко А. А. Еноха первая книга // Православная энциклопедия. – М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. – Т. 18. – С. 468 – 475.
      53. Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета : курс лекций / А. Сорокин. – СПб. : Институт богословия и философии, 2002.
      54. Тов Э. Текстология Ветхого Завета / Э.Тов. – М. : ББИ, 2001.
      55. Толкование Ветхозаветных книг. От книги Бытия по книгу Руфь / под ред. П. Харчлаа ; пер. с англ. – Ашфорд : Славянское миссионерское изд-во, 1992.
      56. Фаст Г., прот. Толкование на книгу Песнь Песней Соломона / Г. Фаст. – Красноярск : Енисейский благовест, 2000.
      57. Фаст Г., свящ. Этюды по Ветхому Завету : руководство к изучению Священного Писания. Кн. 1. / Г. Фаст. – Красноярск : Енисейский благовест, 2007.
      58. Фаст Г., свящ. Этюды по Ветхому Завету : руководство к изучению Священного Писания. Кн. 2. / Г. Фаст. – Красноярск : Енисейский благовест, 2008.  
      59. Цуркан Р. К. Славянский перевод Библии. Происхождение, история текста и важнейшие издания. – СПб. : Коло. Летний сад., 2001.
      60. Цыпин В. Ветхозаветное право // Православная энциклопедия. – М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2004. – Т. 8. – С. 66 – 71.
      61. Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. – 2-е изд. / И. А. Чистович. – СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1899.
      62. Юнгеров П. А. Введение в Ветхий Завет. Книга 1. Общее историко-критическое введение в Священные Ветхозаветные книги / П. А. Юнгеров. – М. : ПСТБИ, 2003.
      63. Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет. Книга 2. Частное историко-критическое введение в Священные Ветхозаветные книги / П. А. Юнгеров. – М. : ПСТБИ, 2003.
      64. Юревич Д., свящ. Пророчество о Христе в рукописях Мертвого моря / Д. Юревич. – СПб. : Аксионэстин, 2004.
      65. Якобсен Т. Сокровища тьмы. История месопотамской религии / Т. Якобсен ; пер. с англ. – М. : Восточная литература РАН, 1995.

 

Дисципліна 3:СВЯЩЕННЕ ПИСАННЯ НОВОГО ЗАВІТУ

      1. Поняття про Священне Писання Нового Завіту.
      2. Історія канону священних книг Нового Завіту. Книги богодухновенні і апокрифічні.
      3. Історія священного новозавітного тексту.
      4. Значення слова «Євангеліє». Авторство Євангелій та відомості про євангелистів. Єдинство Євангелія.
      5. Географічне розташування древньої Палестини, її адміністративний і політичний устрій.
      6. Політичні та релігійні партії в Ізраїлі.
      7. Родовід Господа Ісуса Христа (Мф. 1, 2 – 17; Лк. 11, 23 – 38).
      8. Благовістя Захарії про народження Предтечі Господнього (Лк. 1, 5 – 25).
      9. Благовіщення Діві Марії про народження Господа (Лк. 1, 26 – 38; Мф. 1, 18). Пророцтво Ісайї (7, 14).
      10. Відвідання Дівою Марією праведної Єлизавети (Лк. 1, 39 – 56).
      11. Народження Іоана Предтечі (Лк. 1, 57 – 80).
      12. Благовістя Йосифу про народження від Діви Марії Господа (Мф. 1, 18 – 25). Значення імені «Еммануїл».
      13. Різдво Христове. Поклоніння пастирів (Лк. 2, 21 – 40).
      14. Обрізання і принесення Христа в Єрусалимський храм (Лк. 2, 21 – 40).
      15. Поклоніння волхвів (Мф. 2, 1 – 12).
      16. Втеча в Єгипет. Побиття младенців. Поселення в Назареті (Мф. 2, 13 – 28).
      17. Дитячі роки Христа (Лк. 2, 40 – 52).
      18. Вихід Ісуса Христа на суспільне служіння. Діяльність Іоана Хрестителя (Мф. 3, 6; Мк. 1, 2 – 6; Лк. 3, 1 – 6).
      19. Богоявлення і хрещення Ісуса Христа (Мф. 3, 12 – 17; Мк. 1, 9 – 11; Лк. 3, 21 – 22).
      20. Спокуси Господа в пустелі (Мф. 4, 1 – 11; Мк. 1, 12 – 13; Лк. 4, 1 – 13).
      21. Свідчення Іоана Хрестителя про Ісуса Христа (Ін. 1, 19 – 34). Пророцтво Ісаї (40, 3). Пояснення виразу «Агнець Божий».
      22. Перші учні Господа (Ін. 1, 29 – 51).
      23. Повернення Христа в Галилею і перше чудо в Кані (Ін. 2, 1 – 12).
      24. Перша Пасха суспільного служіння Господа Ісуса Христа. Вигнання торговців з храму (Ін. 2, 13 – 25).
      25. Бесіда Господа з Никодимом (Ін. 3, 1 – 21).
      26. Останнє свідчення Іоана Хрестителя про Христа (Ін. 3, 22 – 36; 4, 1 – 3). Ув’язнення Предтечі (Мф. 14, 3 – 5; Мк. 6, 17 – 20; Лк. 3, 19 – 20).
      27. Бесіда з самарянкою (Ін. 4, 1 – 42). Зцілення слуги капернаумського царедворця (Ін. 4, 43 – 54).
      28. Проповідь в Назаретській синагозі (Лк. 4, 16 – 20; Мф. 13, 54 – 58; Мк. 6, 1 – 6). Перші учні. Зцілення під час першої Пасхи суспільного служіння.
      29. Друга Пасха суспільного служіння Господа Ісуса Христа. Зцілення розслабленого біля Овечої купальні. Вчення про суботу і зцілення сухорукого (Мк. 2, 23 – 28; Мф. 12, 1 – 21; Лк. 6, 1 – 11).
      30. Обрання святих апостолів (Мк. 3, 13 – 19; Лк. 4, 23 – 7, 29).
      31. Нагірна проповідь (Лк. 6, 17 – 49; Мф. 4, 23 – 7,29).
      32. Зцілення слуги сотника. Чудеса в Капернаумі й Наїні (Мф. 8, 5 – 13; Лк. 7, 1 – 18).
      33. Вечеря в домі Симона фарисея (Лк. 7, 36 – 50). Зцілення біснуватого (Мф. 12, 22 – 50; Мк. 3, 20 – 35; Лк. 11, 14 – 36).
      34. Вчення біля моря притчами про Царство Небесне (Мф. 13, 1 – 58; Мк. 4, 1 – 34; Лк. 12, 1 – 59; 13, 18 – 21). Чудесне втихомирення бурі на морі (Мф. 8, 23 – 27; Мк. 4, 35 – 41; Лк. 8, 22 – 25).
      35. Зцілення гадаринських біснуватих (Мф. 8, 28 – 34; Мк. 5, 1 – 20; Лк. 8, 26 – 40). Зцілення кровоточивої. Воскресіння дочки Яіра (Мф. 9, 26 – 36; Мк. 5, 22 – 43; Лк. 8, 41 – 56). Зцілення в Галилеї (Мф. 9, 27 – 38).
      36. Послання на проповідь 12-ох апостолів (Мф.10,1 – 42; Мк. 6, 7 – 13; Лк. 9, 1 – 6). Смерть Предтечі (Мф. 14, 1 – 12; Мк. 6, 14 – 29; Лк. 3, 19 – 20; 9, 7 – 9).
      37. Насичення п’ятьма хлібами п’ять тисяч народу (Мк. 6, 35 – 44; Лк. 9, 12 – 17; Мф. 14, 15 – 21; Ін. 6, 5 – 13).
      38. Ходіння по водах (Мф. 14, 24 – 34; Мк. 6, 47 – 53; Ін. 6, 16 – 21). Зцілення хворих в Генісаретській країні (Мф. 14, 35 – 36; Мк. 6, 54 – 56) Бесіда про Хліб Життя (Ін. 6, 22 – 71).
      39. Третя Пасха суспільного служіння Господа Ісуса Христа. Чудеса і зцілення, звершені під час третьої пасхи.
      40. Преображення Господнє (Мф. 17, 1 – 13; Мк. 9,1 – 9; Лк. 9, 28 – 36).
      41. Зцілення біснуватого отрока (Мф. 17,14 – 23; Мк. 9,14 – 32; Лк. 9, 37 – 45). Чудесна уплата церковного податку (Мф. 17, 24 – 27)
      42. Подорож Ісуса Христа на свято Кущів до Єрусалиму (Ін. 7,1 – 9; Лк. 9, 51 – 52).
      43. Обрання і посилання на проповідь 70-ох апостолів. Повернення 70-ох апостолів. (Лк. 10, 1 – 24; Мф. 11, 20 – 24).
      44. Розмова Христа з законником (Лк. 10. 25 – 37). Ісус Христос у Вифанії в домі Марфи і Марії (Лк. 10, 38 – 42).
      45. Перебування Ісуса Христа в Єрусалимі (Ін. 7,10 – 9,41).
      46. Жінка, спіймана на перелюбі. Зцілення сліпонародженого (Ін. 7 – 9 рр.). Бесіда про доброго пастиря (Ін. 10, 1 – 21). Настанови про покаяння (Лк. 13, 1 – 17).
      47. Бесіда на свято Оновлення (Ін. 10, 22 – 42). Про малу кількість спасенних (Лк. 13, 22 – 30).
      48. Чудеса, звершені після свята кущів. Притчі. (Лк. 14 – 18 рр.) Настанови учням (Лк. 16, 1 – 13). Зцілення десяти прокажених (Лк. 17, 11 – 19).
      49. Вчення Ісуса Христа про шлюб і високе достоїнство дівства (Мф. 19, 1 – 12; Мк. 10, 1 – 12). Благословення дітей (Мф. 19, 13 – 16; Мк. 10, 13 – 16; Лк. 18, 15 – 17).
      50. Відповідь багатому юнакові (Мф. 19, 16 – 26). Відповідь апостола Петра (Мф. 19, 27 – 30). Воскресіння Лазаря (Ін. 11, 1 – 44).
      51. Предвіщення Христом Своєї смерті і воскресіння (Мф. 20, 17 – 28; Мк. 10, 32 – 45). Зцілення двох сліпих (Мф. 20, 29 – 34; Мк. 10, 46 – 52; Лк. 18, 35 – 43). Відвідання дому Закхея (Лк. 19, 1 – 10).
      52. Вечеря в домі Симона прокаженого (Ін. 12, 1 – 11; Мф. 26, 6 – 13; Мк. 14, 3 – 9). Шлях до Єрусалима (Мф. 21, 1 – 9; Мк. 11, 1 – 10; Лк. 12, 29 – 44; Ін. 12, 12 – 19).
      53. Вхід в Єрусалим (Мф. 21, 10 – 11; 14 – 17; Мк. 11,11). Безплідна смоківниця. Вигнання торговців з храму (Мк. 11, 1 – 19; Мф. 21, 1 – 13; 18 – 19; Лк. 19, 45 – 48). Жертва вбогої вдовиці. Пророцтва і притчі про Друге пришестя (Мк. 12 – 13 рр.; Лк. 21 рр.; Мф. 24, 1 – 46).
      54. Зрада Юди (Мф. 26, 1 – 5, 14 – 16; Мк. 1, 1 – 2, 10, 11; Лк. 26, 1 – 6). Тайна вечеря (Мф. 26, 17 – 29; Мк. 14, 12 – 25; Лк. 22, 7 – 30; Ін. 13, 1 – 30). Прощальна бесіда Христа з учнями (Мф. 26, 30 – 35; Мк. 14, 26 – 31; Лк. 22, 31 – 39; Ін. 13, 31 – 16, 33).
      55. Первосвященича молитва Ісуса Христа (Ін. 17, 1 – 26). Події в Гефсиманському саду (Мф. 26, 36 – 55; Мк. 14, 26 – 31; Лк. 22, 39 – 53; Ін. 18, 1 – 12).
      56. Ісус Христос перед судом синедріону (Мф. 26, 59 – 75; Мк. 14, 53 – 72; Лк. 22, 54 – 71; Ін. 18, 13 – 27). Христос на суді у Пилата та Ірода (Мф. 27, 1 – 2; 11 – 30; Мк. 15, 1 – 19; Лк. 23, 1 – 25; Ін. 18, 28 – 19, 16).
      57. Хресні страждання і смерть Ісуса Христа (Мф. 27, 31 – 56; Мк. 15, 20 – 41; Лк. 23, 26 – 49; Ін. 19, 16 – 37). Погребіння Ісуса Христа (Мф. 27, 57 – 66; Мк. 15, 42 – 47; Лк. 23, 50 – 56; Ін. 19, 38 – 42.)
      58. Воскресіння Христове (Мф. 28 р.; Мк. 16 р.; Лк. 24 р.; Ін. 20 – 21 рр.). Явлення воскреслого Господа учням на морі Тиверіадському (Ін. 21, 1 – 15) і в Галилеї (Мф. 28, 16 – 20; Мк. 16, 15 – 18; Лк. 24, 46 – 49).
      59. Вознесіння Господнє (Лк. 24, 49 – 53; Мк. 16, 19 – 20).
      60. Поділ книги Діянь за змістом. Значення книги Діянь святих апостолів.
      61. Вознесіння Господнє. Обрання Матфія. Зішестя Святого Духа на апостолів. Проповідь ап. Петра.
      62. Перша християнська громада. Зцілення кривого біля Красних воріт.
      63. Ув’язнення та допит апостолів. Ананій і Сапфіра.
      64. Обрання семи дияконів. Побиття архідиякона Стефана.
      65. Поширення віри Христової в Самарії. Диякон Филип. Історія Симона-волхва. Хрещення ефіопського вельможі.
      66. Навернення Савла і його перша діяльність. Навернення сотника Корнилія.
      67. Хрещення язичників. Варнава і Савл в Антіохії. Гоніння Ірода Агрипи.
      68. Перша місіонерська подорож ап. Павла. Навернення проконсула Сергія. Проповідь в Антіохії Пісідійській. Події в Іконії і Лістрі.
      69. Перший Апостольський собор в Єрусалимі. Соборні постанови та їх наслідки.
      70. Друга місіонерська подорож ап. Павла. Обрізання Тимофія. Проповідь у Филипах, Солуні та Верії.
      71. Промова ап. Павла в афінському ареопазі. Проповідь у Коринфі.
      72. Третя подорож апостола Павла. Ап. Павло в Ефесі. Подорож до Єрусалима, ув’язнення і промова перед синедріоном.
      73. Суд у намісника Фелікса. Ап. Павло перед Порцієм Фестом та царем Агриппою.
      74. Подорож апостола Павла на суд до Рима. Крушіння корабля. Зимівля на о. Меліт. Прибуття до Рима.
      75. Ісагогічно-екзегетичний аналіз соборних послань. Кількість соборних послань та назви книг. Питання авторства.
      76. Соборне послання св. ап. Якова. Відомості про автора. Час, мета і місце написання послання. Вчення про терпіння в бідах і про боротьбу зі спокусами. Вчення про правдиве благочестя. Засоби збереження і зміцнення віри.
      77. Перше соборне послання апостола Петра. Свідчення про автора. Особливості змісту, час, мета і місце написання послання. Заклик до істинного християнського життя. Правила християнської поведінки серед поган. Про покору владі. Обов’язки подружжя. Настанови пастирям.
      78. Друге соборне послання св. ап. Петра. Обставини написання послання. Час і місце написання. Головний предмет послання.
      79. Перше соборне послання апостола Іоана Богослова. Відомості про автора. Адресат послання. Час, мета і місце написання послання.
      80. Головні думки послання Першого соборного послання апостола Іоана Богослова. Заклик до ходіння у світлі. Застереження від лжевчителів. Різниця між дітьми Божими і дітьми диявола.
      81. Друге соборне послання апостола Іоана Богослова. Правдивість послання. Адресат. Послідовний аналіз змісту послання
      82. Третє соборне послання апостола Іоана Богослова. Адресат послання. Послідовний аналіз змісту послання.
      83. Соборне послання святого апостола Юди. Автор послання. Час, мета і місце написання послання. Послідовний огляд змісту послання.
      84. Святий апостол Павло і його значення в історії  Церкви. Життя і діяльність Апостола народів.
      85. Послання апостольські. Характеристика послань святого апостола Павла.
      86. Послання до римлян. Заснування Римської Церкви, її коротка історія. Привід до написання послання; час місце і мета написання.
      87. Детальніший огляд окремих місць Послання до римлян. Передмова послання (1, 1 – 17). Суд Божий над язичниками і юдеями (1, 18 – 2, 30). Виправдання вірою в Ісуса Христа (6 – 8 рр.). Роз’яснення причин і значення невірування юдеїв (9 – 11 гл.). Вчення про християнську поведінку (12, 13 рр.) Про поблажливість до немічних у вірі (14, 1 – 15).
      88. Перше послання до коринфян. Заснування Церкви Коринфської. Привід до написання послання; час і місце написання.
      89. Аналітичний огляд і поділ за змістом Першого послання до коринфян.
      90. Екзегетичний розбір Першого послання до коринфян. Викриття і вирішення непорозумінь у Коринфській Церкві (1, 10 – 4, 21). Викриття коринфян за суди у невірних (6, 1 – 8).
      91. Викриття і виправлення деяких безпорядків на церковних зібраннях (11, 2 – 34). Про дари Святого Духа (12 р.) Християнську любов (13 р.) Воскресіння мертвих (15 р.) за Першим посланням до коринфян.
      92. Друге послання до коринфян. Привід до написання послання; час і місце написання. Схематичний поділ послання та аналіз змісту.
      93. Екзегетичний розбір Другого послання до коринфян. Попередні пояснення апостола. Причини, через які апостол не міг дотриматись обіцянки прибути до Коринфа (1, 12 – 2, 11). Павло захищає своє апостольське достоїнство, приписує всі свої подвиги дії Благодаті Божої. Свідчення про «третє небо» (11, 21 – 12, 18).
      94. Послання до галатів. Заснування Церкви в Галатії. Привід до написання послання; час і місце написання.
      95. Аналітичний огляд змісту і схематичний поділ Послання до галатів
      96. Екзегетичний розбір Послання до галатів. Передмова послання (1, 1 – 10). Божественне (а не людське) походження проповідуваного апостолами Євангелія; суперечка апостола Павла з апостолом Петром (1, 11 – 2, 21).
      97. Необов’язковість Мойсеєвого закону для галатів (3, 1 – 14). Значення закону з історії Агарі і Сарри (3, 23 – 29; 4, 1 – 7). Загальні засади християнського життя (5, 13 – 25). Останні настанови (6,11 – 18) за Посланням до галатів.
      98. Послання до ефесян. Заснування Церкви Ефеської. Привід, час і місце написання послання. Аналітичний огляд змісту послання і схематичний поділ.
      99. Екзегетичний розбір Послання до ефесян. Значення домобудівництва нашого спасіння в Ісусі Христі. Тайна християнського шлюбу і обов’язки християн (5, 20 – 23).
      100. Послання до филипійців. Заснування Церкви у Филипах. Час, місце і привід до написання послання.
      101. Аналітичний огляд змісту послання, особливість викладу змісту Послання до филипійців.
      102. Екзегетичний розбір послання Послання до филипійців. Настанови филипійцям про достойне благословенне життя (1, 27 – 2, 18). Прохання остерігатися лжевчення; вказівки щодо вищої мети життя (3, 2 – 21).
      103. Послання до колосян. Заснування Церкви в Колосах. Привід до написання послання. Час, місце і мета написання. Аналітичний огляд змісту та поділ на частини. Екзегетичний розбір послання (1, 11 – 2, 23). Віроповчальні настанови апостола колосянам.
      104. Перше послання до солунян. Заснування Церкви Солунської. Привід до написання послання, час і місце написання. Аналітичний огляд змісту послання і його поділ.
      105. Екзегетичний розбір Першого послання до солунян (4, 13 – 5, 11). Вчення про друге пришестя Христа і воскресіння мертвих.
      106. Моральний стан життя християнських громад і кожного християнина (5, 12 – 24).
      107. Друге послання до солунян. Привід до написання послання, час і місце написання. Аналітичний огляд змісту послання і поділ на частини.
      108. Послання до Филимона. Свідчення про Филимона і обставини написання послання до нього. Аналітичний огляд змісту і послідовне тлумачення.
      109. Послання до євреїв. Адресат послання; час, місце і мета написання. Аналітичний огляд змісту послання і його поділ. Екзегетичний розбір послання. Перевага Ісуса Христа – Посередника Нового Завіту – перед ангелами і Мойсеєм (1, 4 – 4, 13).
      110. Значення хресної смерті Ісуса Христа (9, 15 – 10, 18). Суть віри, приклади зі Старого Завіту (11, 1 – 10), за Посланням до євреїв.
      111. Пастирські послання святого апостола Павла. Перше послання до Тимофія. Свідчення про святого Тимофія. Привід до написання: час, місце і мета написання.
      112. Екзегетичний розбір Першого послання до Тимофія. Настанови щодо церковних зібрань (2, 1 – 3, 13).
      113. Загальні настанови про достойне пастирське служіння (3, 14 – 4, 16). Настанови Тимофію щодо керування Церквою (5, 1 – 22) у Першому посланні до Тимофія.
      114. Друге послання до Тимофія. Спонукання до написання послання; час, місце і мета написання. Аналітичний огляд змісту.
      115. Екзегетичний розбір другого послання до Тимофія. Настанови про твердість в істині благовістя (2, 1 – 3, 9). Керівні настанови для виконання пастирських обов’язків (3, 14 – 4, 6).
      116. Послання до Тита. Свідчення про святого Тита та критських християн. Час, місце і мета написання послання.
      117. Екзегетичний розбір послання Послання до Тита. Якості пресвітерів (1, 6 – 9). Суть християнського життя – у святості і добрих справах (2, 11 – 3, 11).
      118. Книга Одкровення апостола Іоана Богослова (Апокаліпсис).
      119. Апокаліпсис. Автор книги; час, місце і мета написання. Погляд Церкви на її зміст.
      120. Важливість Одкровення і обставини отримання його Іоаном (1, 1 – 20). Настанови сімом Малоазійським Церквам (2 – 3, 22). Бачення Агнця, Який один повинен розгорнути книгу з сімома печатками (5 р.). Церква Христова і боротьба Антихриста проти неї (12, 1 – 14, 5).
      121. Екзегеза 14 – 22 глав Апокаліпсису. Підготовчі події перед загальним воскресінням (14 – 19 рр.). Хвалебна пісня праведників. Сім ангелів з сімома язвами (14 – 15 рр.). Сім чаш гніву. Суд над блудницею (16 – 17 рр.). Падіння Вавилону. Боротьба Слова Божого зі звірем та його воїнством (18 – 19 рр.) Перемога Ісуса Христа над ворогами Церкви (19 рр.) Всезагальне воскресіння і Страшний Суд (20 рр.).
      
    

Базові джерела

      1. Біблія : книги Священного Писання Старого та Нового Завіту в українському перекладі з паралельними місцями та додатками / [пер. Патріарха Філарета (Денисенка)]. – К. : Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2007.
      2. Іоан Золотоустий, свт. Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого : в 12 т. – Т. 3, кн. 1 / переклад українською мовою доктора богослів’я протоієрея Михаїла Марусяка ; під редакцією Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2009.
      3. Іоан Золотоустий, свт. Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого : в 12 т. – Т. 7, кн. 1 / переклад українською мовою доктора богослів’я протоієрея Михаїла Марусяка ; під редакцією Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2010.
      4. Іоан Золотоустий, свт. Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого : в 12 т. – Т. 7, кн. 2 / переклад українською мовою доктора богослів’я протоієрея Михаїла Марусяка ; під редакцією Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2010.
      5. Іоан Золотоустий, свт. Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого : в 12 т. – Т. 8, кн. 1 / переклад українською мовою доктора богослів’я протоієрея Михаїла Марусяка ; під редакцією Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2011.
      6. Іоан Золотоустий, свт. Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого : в 12 т. – Т. 8, кн. 2 / переклад українською мовою доктора богослів’я протоієрея Михаїла Марусяка ; під редакцією Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2011.
      7. Іоан Золотоустий, свт. Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого : в 12 т. – Т. 9, кн. 1 / переклад українською мовою доктора богослів’я протоієрея Михаїла Марусяка ; під редакцією Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2011.
      8. Іоан Золотоустий, свт. Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого : в 12 т. – Т. 9, кн. 2 / переклад українською мовою доктора богослів’я протоієрея Михаїла Марусяка ; під редакцією Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2011.
      9. Іоан Золотоустий, свт. Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого : в 12 т. – Т. 10, кн. 1 / переклад українською мовою доктора богослів’я протоієрея Михаїла Марусяка ; під редакцією Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2012.
      10. Іоан Золотоустий, свт. Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого : в 12 т. – Т. 10, кн. 2 / переклад українською мовою доктора богослів’я протоієрея Михаїла Марусяка ; під редакцією Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2012.
      11. Іоан Золотоустий, свт. Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого : в 12 т. – Т. 11, кн. 1 / переклад українською мовою доктора богослів’я протоієрея Михаїла Марусяка ; під редакцією Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2012.
      12. Іоан Золотоустий, свт. Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого : в 12 т. – Т. 11, кн. 2 / переклад українською мовою доктора богослів’я протоієрея Михаїла Марусяка ; під редакцією Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2012.
      13. Іоан Золотоустий, свт. Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого : в 12 т. – Т. 12, кн. 1 / переклад українською мовою доктора богослів’я протоієрея Михаїла Марусяка ; під редакцією Патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2013.


      Базові підручники

      14. Аверкий (Таушев), еп. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета : в 2 ч. – Ч. 1: Четвероевангелие. – М. : ПСТБИ, 1995.
      15. Аверкий (Таушев), еп. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета : в 2 ч. – Ч. 2: Апостол. – М. : ПСТБИ, 1995.
      16. Маланяк О., прот. Благовістя Господа нашого Ісуса Христа. Четвероєвангеліє (коментарі) / Київська православна богословська академія Української Православної Церкви Київського Патріархату. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2013.
      17. Марусяк М., прот. Книга Діянь святих апостолів : ісагогіко-екзегетичний огляд. – Чернівці : вид-во «Рута», 2004.
      18. Марусяк М., прот. Соборні послання : ісагогіко-екзегетичний огляд : навчальний посібник. – Чернівці : Рута, 2005.
      19. Марусяк М., прот. Четвероєвангеліє. – Снятин : «ПрутПринт», 2001.
      20. Садов’як Д., прот. Апологія християнства. – К. : Видавництво Олени Теліги, 2002.
      Додаткові джерела
      21. Ефремъ Сиринъ, св. Творения : в 8 т. – Т. 3. – М. : Издательский отдел Московского Патриархата, 1994.
      22. Иосиф Флавий. Иудейская война // Полное собрание сочинений в одном томе / пер. с греч. – М. : «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2008.


      Додаткова література

      23. Александр (Милеант), еп. Ключ к Библии : история создания, краткое содержание и толкование Св. Писания. – М. : изд. «Даръ», 2005.
      24. Афанасий (Евтич), иером. Экклесиология Апостола Павла / перевод с сербского С. А. Луганской. – М. : Новоспасский монастырь, 2009.
      25. Барсов М. Сборник статей по истолковательному и назыдательному чтению Деяний святых апостолов. – М. : Паломник, 2004.
      26. Барсов М. Толкование Четвероевангелия : сборник статей для назыдательного чтения. – М. : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2002.
      27. Барт К. Послание к римлянам. – М. : Богословско-библейский институт святого апостола Андрея, 2005.
      28. Брюс Μ. Мецгер. Ранние переводы Нового Завета. Их источники, передача, ограничения / пер. с англ. – М. : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004.
      29. Брюс М. Мецгер. Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала. – М. : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 1996.
      30. Ганельт Тадеуш, свящ. Введение в Священное Писание : краткое пособие для изучающих богословие. – М. : Культурный центр «Духовная библиотека», 2011.
      31. Гладков Б. И. Толкование Евангелия. – Калуга : «Синтагма», 1998.
      32. Глубоковский Н. Н. Лекции по Священному Писанию Нового Завета / подг. текста и прим. Владимира Пислякова ; научная редакция прот. Леонида Грихилеса ; предисл. священника Димитрия Юревича. – Т. 1. – М. : Издательство Свято-Владимирского братства, 2006.
      33. Дьяченко Г., свящ. Объяснения воскресных и праздничных Евангелий. – М. : Изд. Сретенского монастыря, 1997.
      34. Зигабен Е. Толкование евангелия от Матфея и Толкование евангелия от Иоанна, составленные по древним святоотеческим толкованиям византийским, ХІІ века ученым монахом Евфимием Зигабеном / перевод с греческого. – СПб. : «Общество святителя Василия Великого», 2000.
      35. Иванов А. В. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. – СПб. : «Воскресение, Лествица, Диоптра», 2002.
      36. Каравидопулос Иоаннис. Введение в Новый Завет / перевод М. Михайлова. – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2010.
      37. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2003.
      38. Лопухин А. П. Библейская история Ветхого и Нового Заветов : полное издание в одном томе. – М. : АЛЬФА-КНИГА, 2009.
      39. Мецгер Б. М. Новый Завет. Контекст, формирование, содержание / пер. с англ. – М. : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006.
      40. Мецгер Б. М. Канон нового Завета. Возникновение, развитие, значение / пер. с англ. – М. : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 1998.
      41. Мюссе Ж. Новий Завіт : популярна енциклопедія / переклад українською Олега Погребельного. – К. : видавництво «Махаон-Україна», 2009.
      42. Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете : введение в Священное Писание Нового Завета. – М. : Изд. Крутицкого подворья, 2006.
      43. Стиліянопулос Теодор.  Новий Завіт: православний погляд. Писання, передання, герменевтика. – Львів : Видавництво УКУ, 2005.
      44. Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. – Т. 3: Новый Завет. – 2 изд. – Стокгольм, 1987.
      45. Феофилакт Болгарский. Апостол с толкованием блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского. – М. : Изд-во «Ковчег», 2002.
      46. Феофилакт Болгарский, архиеп. Благовестник : в 4 т. – Т. 1. – К. :  Издание Киево -Печерской Лавры, 2008.
      47. Аман А. Повседневная жизнь первых христиан (95 – 197). – М. : Молодая гвардия, Палимпсест, 2003.
      48. Библейская энциклопедия. – М. : ТЕРРА, 1990.
      49. Болотов В. Лекции по истории Древней Церкви. История Церкви в период Вселенских Соборов : в 4 т. – Т. 2: История Церкви в период до Константина Великого / посм. изд. под ред. проф. А. Бриллиантова. – СПб. : Типография М. Меркушева, 1910.
      50. Брокгаузъ Ф. А., Ефронъ И. А. Энциклопедическій словарь : в 82 т. – С.-Петербургъ, 1899. – Т. 26.
      51. Дворкин А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви : курс лекций. – Нижний Новгород : Христианская библиотека, 2005.
      52. Джирланда А. Ключ до Біблії. Новий Завіт. – Л. : Видавництво «Свічадо», 2009.
      53. Евангельский словарь библейского богословия / под ред. У. Элуэлла. – СПб., 2000.
      54. Жизнь и труды святого апостола Павла : толкование апостольских посланий святителем Феофаном Затворником / сост. Н. Рудинский, свящ. – М. : Правило веры, 2002.
      55. Левинская И. Деяния апостолов : историко-филологический комментарий. – М. : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 1999.
      56. Лесюк М., прот. Історія Древньої Церкви. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2013.
      57. Мень А., прот. На пороге Нового Завета : от эпохи Александра Македонского до проповеди Иоанна Крестителя / пер. з англ. Э. Светлов. – Брюссель : Жизнь с Богом, 1983.
      58. Миллер А. История христианской церкви : в 2 т. / пер. с нем. – GBV : Благая Весть, 2000. – Т. 1.
      59. Мышцын В. Устройство христианской Церкви в первые два века. – Сергиев Посад : Типография Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 1909.
      60. Николай Сербський (Велимирович), свт. Творение. Библейские темы / перевод с сербского Сергея Фонова. – М. : Из-во «Паломник», 2006.
      61. Полонский С. Мессия в еврейских праздниках и традициях. – М., 1994.
      62. Поснов М. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). – Брюссель : Издательство «Жизнь с Богом», 1964.
      63. Свешников В., прот. Очерки христианской этики. – М., 2000.
      64. Смирнов Е. История христианской Церкви. – М. : Изд-во Свято-Троице-Сергиевой Лавры, 1996.


      Інтернет ресурси

      65. Издательство «Библеист» : [сайт] // [URL]:  http: //www.bibleist.ru
      66. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:  http://www.bogoslov.ru
      

Дисципліна 4: ЛІТУРГІКА


      1. Загальні поняття про богослужіння добового і седмичного кола. Перелік та групування служб добового кола.
      2. Види вечірні, ідейний і богословський зміст вечірні. Богослужбові книги, що використовуються при звершенні вечірні.
      3. Повечір’я. Види повечір’я. Походження богослужіння. Богословський зміст. Структура великого і малого повечір’я.
      4. Полуношниця. Види полуношниці. Історія формування чинів та богословське наповнення. Структура полуношниці.
      5. Рання. Види ранньої. Ідейний і богословський зміст ранньої. Богослужбові книги, що використовуються при звершенні ранньої. Послідування повсякденної і полієлейної ранньої.
      6. Часи. Історичні відомості й богословський зміст. Види часів. Схема повсякденного часу.
      7. Всенічне бдіння. Християнська традиція нічної молитви. Мала вечірня і трапеза. Початок всенічного бдіння. Велика вечірня. Рання. Всенічне бдіння у воскресний день. Полієлей на воскресному всенічному бдінні.
      8. Суботнє богослужіння. Віддання гласу. Суботня служба з «Бог Господь» (Типікон, 12 розділ). Суботня служба з «Алилуя» (Типікон, 13 розділ). Суботнє богослужіння у поєднанні зі службою святому, що має бдіння або полієлей (Типікон, 15 розділ).
      9. Божественна літургія. Євхаристія: богословський аспект. Встановлення таїнства. Древні чини літургії. Літургія свт. Іоана Золотоустого і свт. Василія Великого. Години і підготовка. Вхідні молитви. Проскомидія. Літургія оголошених. Літургія вірних. Змінні частини літургії, їх особливості. Відпуст. Подячні молитви.
      10. Вхід Господній у Єрусалим. Історія свята і духовний зміст святкових молитов. Особливості богослужіння. Чин освячення верби і зілля.
      11. Страсна седмиця. Уставні особливості та духовний сенс богослужіння перших трьох днів Страсної седмиці.
      12. Богослужіння Великого четверга. Духовний зміст та особливості.
      13. Богослужіння Великої п’ятниці. «Послідування святих страстей». Великі часи.
      14. Богослужіння Великої суботи. Велика вечірня з виносом святої Плащаниці. Мале повечір’я з каноном на «Плач Богородиці». Уставні особливості та духовний сенс утрені. Вечірня Великої суботи з літургією свт. Василія Великого.
      15. Свято Пасхи. Світле Христове Воскресіння. Загальні поняття про свято. Старозавітні прообрази. Історія суперечок про час святкування Великодня. Олександрійська і Римська практика. Богослужіння на святу Пасху.
      16. Особливості богослужіння на Світлій седмиці. Фомина неділя. Основний зміст піснеспівів. Особливості богослужіння в неділю Антипасхи.
      17. Богослужіння 3, 4, 5, 6 тижнів після Пасхи. Особливості служб седмичних днів періоду П’ятидесятниці. Служби Преполовення і Віддання Пасхи. Суботи періоду П’ятидесятниці.
      18. Вознесіння Господнє. Історія свята, основний та богословський зміст і значення свята (за текстами піснеспівів). Особливості богослужіння свята Вознесіння.
      19. П’ятидесятниця. Назви свята і його значення. Морально-догматичний зміст і значення події, що святкується (за текстами піснеспівів). Богослужбові особливості свята.
      20. Неділі після П’ятидесятниці. Неділя Всіх святих. Неділя всіх святих землі Української. Особливості богослужінь. Петрів піст.
      21. Поняття про православні Таїнства та їх призначення. Види священнодій. Священик – звершувач таїнств. Історія походження Требника. Види требників та їх зміст.
      22. Таїнства Хрещення і Миропомазання. Поняття про таїнство Хрещення. Встановлення таїнства Хрещення. Схема чинопослідування таїнств Хрещення і Миропомазання. Читання заборонних молитов. Відречення від диявола. З’єднання з Христом. Читання хрещеними батьками Символа віри. «Вода» як видимий символ хрещення, освячення води. Освячення єлею. Помазання єлеєм. Хрещення, одягання у білий одяг (крижму).
      23. Поняття про таїнство Миропомазання. Встановлення таїнства. Історія формування чину Миропомазання. Миро як речовина таїнства, мироваріння. Миропомазання новоохрещеного. Звершення таїнства Хрещення при загрозі смерті.
      24. Таїнство Покаяння. Поняття про таїнство. Етимологія слова «покаяння». Встановлення таїнства та історія формування чину Покаяння. Публічне покаяння у давнину. Таємна сповідь. Інститут духівництва. Святе Писання та святі отці про покаяння. Звершувач таїнства Покаяння, підготовка священика до звершення таїнства. Приготування християнина до Сповіді та Причастя. Сповідь та причастя хворих удома. Схема чинопослідування. Походження і зміст чину.
      25. Таїнство Причастя. Поняття про Євхаристію. Предвічний сенс Євхаристії. Прообрази Євхаристії в трапезах Старого Завіту. Встановлення Євхаристії на Таємній вечері. Значення святого таїнства Причастя. Особливості звершення таїнства Причастя. Причастя хворих вдома.
      26. Таїнство Шлюбу. Поняття про таїнство. Встановлення таїнства у Древній Церкві. Історія чинопослідування заручення і вінчання та практичне звершення. Чин заручин. Чин вінчання. Символіка таїнства Шлюбу.
      27. Таїнство Єлеосвячення. Встановлення таїнства. Історія формування чину Єлеосвячення. Звершувачі таїнства. Практичне звершення таїнства: освячення єлею, семиразове помазання хворого, завершення таїнства. Звершення таїнства на Русі і в Руській Церкві.
      28. Таїнство Священства. Поняття про таїнство. Історія виникнення чинів посвячення. Ступені священства. Чин посвячення у читця та іподиякона. Чинопослідування рукопокладення в сан диякона, пресвітера.
      29. Богослужіння за спочилих. Послідування на розділення «душі від тіла» («відхідна»). Послідування після виходу «душі з тіла». Чини похоронів та історія їх формування. Чин похорону мирян. Чин похорону мирян на Світлому тижні. Чин похорону дітей. Чин похорону ченців. Чин похорону священика. Чин похорону архієрея. Заочний похорон. Кремація. Звершення похорону над спочилим неправославним. Панахида. Поминання спочилих у Православній Церкві, поминальні дні.
      30. Освячення храму. Історія формування чинів. Чин заснування церкви та поставлення хреста. Чин освячення наріжного каменя новозбудованого храму. Чин освячення хреста для поставлення його на куполі новозбудованого храму. Чин освячення храму архієреєм. Чин освячення храму священиком. Мале освячення храму. Освячення храмових речей і богослужбового начиння.
      31. Освячення води. Призначення і сутність освячення води. Чин великої Агіасми. Чин малого освячення води.
      32. Освячення помешкань християн. Призначення і сутність чинів освячення помешкань. Чин освячення заснування нового міста і його відновлення. Чин благословення заснування дому. Чин освячення корабля. Чин заснування монастиря.
      33. Чини молебнів у Православній Церкві. Молебень на закликання помочі Святого Духа. Молебень в дні громадських свят. Молебень на Новий рік. Молебень за недужих. Подячний молебень.

    

Базові джерела

      1. Біблія : книги Священного Писання Старого та Нового Завіту в українському перекладі з паралельними місцями та додатками / [пер. Патріарха Філарета (Денисенка)]. – К. : Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2007.
      2. Апостол. – К. : Воскресіння, 1997.
      3. Богослужіння на святий тиждень Пасхи. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2002.
      4. Воскресний октоїх і загальна мінея. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2001.
      5. Ирмологий : В 3 т. – М. : Издание Московской Патриархии, 1982.
      6. Мінея Святкова : в 2 ч. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2002. – Ч. 1.
      7. Мінея Святкова : в 2 ч. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2003. – Ч. 2.
      8. Октоїх : в 2 ч. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2006. – Ч. 1.
      9. Октоїх : в 2 ч. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2006. – Ч. 2.
      10. Псалтир. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2004.
      11. Псалтирь Следованная : в 2 ч. – М. : Издание Московской Патриархии, 1978. – Ч. 1.
      12. Псалтирь Следованная : в 2 ч. – М. : Издание Московской Патриархии, 1978. – Ч. 2.
      13. Служебник. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2012.
      14. Типикон, сиесть Устав. – СПб. – 1992. – Ч. 1 – 2.
      15. Требник : в 2 ч. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2000. – Ч. 1.
      16. Требник : в 2 ч. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2000. – Ч. 2.
      17. Тріодь Квітна : в 2 ч. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2002. – Ч. 1.
      18. Тріодь Квітна : в 2 ч. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2005. – Ч. 2.
      19. Тріодь Постова : в 2 ч. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2002. – Ч. 1.
      20. Тріодь Постова : в 2 ч. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2011. – Ч. 2.
      21. Часослов. – К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2000.
     

Базові підручники

      22. Бойко П., свящ. Практичні вказівки для священно- та церковнослужителів при звершенні богослужінь / Київська православна богословська академія Української Православної Церкви Київського Патріархату; священик Петро Бойко. – К. : [Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату], 2012.
      23. Булгаков С. Настольная книга для священно- церковнослужителей. – М. : Издательский отдел Московского Патриархата, 1993.
      24. Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию. – К. : Общество любителей православной литературы. Издательство имени свт. Льва, папы Римского, 2004.
      25. Всенощное бдение и литургия : Розъяснение церковного богослужения. – М. : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2011. – 288 с.
      26. Георгиевский А. Чинопоследование Божественной Литургии. – М., 1991.
      27. Дмитриевский А. А., проф. Книга «Требник» и ее значение в жизни православного христианина. – К., 1902.
      28.  Иоанн ( Маслов), архим. Практическое руководство для священно- церковнослужителей при совершении богослужений в двунадесятые праздники, дни Постной и Цветной Триоди. – М. : Общество любителей православной литературы ; Изд.им. свт. Льва папы Римского, 2010.
      29. Кашкин А. Устав Православного Богослужения. – Саратов, 2010.
      30. Киприан (Керн), архим. Литургика. Гимнография и эортология. – М. : Крутицкое Патриаршее Подворье, 1999.
      31. Марсельский Л., свящ. Объяснение святых Таинств и церковных треб в форме народных поучений. – СПб., 1892.
      32. Настольная книга священнослужителя : в 8 т. – М., 1992. – Т. 1.
      33.  Неаполитанский А. Церковный устав в таблицях : в 3 ч. – М. : Международный издательский центр православной литературы, 1994.
      34. Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви. – М., 1999.
      35. Никольский К. Пособие к изучению устава богослужению Православной Церкви. – СПб. : Синодальная Типография, 1907.
      36. Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви. – М. : Издание Православного Братства Священномученика Ермогена, 2001.


      Додаткові джерела

      37. Голубцов А. Из чтений по церковной археологи и литургике. – М. : Паломник, 1996.
      38. Дмитриевский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной литургии. Основано на Священном Писании, правилах Вселенских и Поместных Соборов, и на писании Св. Отцев Церкви. – М. : Издательский отдел Московского Патриархата, 1993.
      39. Книга правил святих апостолів, Вселенських і Помісних соборів і святих отців / пер. з рос. С. М. Чокалюка – К. : Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2008.
      40. Регламент или устав духовной коллегии. – СПб. : Печатан в Санктпетербурге при Сенате, 1779.
      41. Скабалланович М. Толковый Типикон : объяснительное изложение типикона с историческим введением. – М. : Издание Стретинского монастыря, 2004.
      42. Сильченков Н., свящ. Практическое руководство при совершении приходских треб. – М. : Общество любителей православной литературы. Изд.им. свт. Льва папы Римского, 2011.
     

Додаткова література

      43. Гаслов И., Кашкин А. Православное богослужение. – СПб. : Сатисъ, 2002.
      44. Дебольский Г., прот. Дни богослужебний Православной Церкви : в 2 т. – М. : Издательство «Отчий дом», 1996. – Т. 1.
      45. Дебольский Г., прот. Дни богослужебний Православной Церкви : в 2 т. – М. : Издательство «Отчий дом», 1996. – Т. 2.
      46.  Иов (Гумеров), иером. Святое Крещение. – М. : Издание Сретенского монастыря, 2012.
      47.  Субботин К., свящ. Руководство к изучению устава богослужения Православной Церкви. – К. : Общество любителей православной литературы. Издательство имени свт. Льва, папы Римского, 2010.
      48. Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики. – К. : Общество любителей православной литературы ; Изд. им. свт. Льва, папы Римского, 2008.


Дисципліна 5: ДОГМАТИЧНЕ БОГОСЛІВ’Я


      1. Поняття про догмати та догматичне богослів’я. Визначення термінів «догмат» та «богослів’я». Визначення науки догматичне богослів’я. Ознаки догмата. Теологумени.
      2. Важливість і значення догматів. Повнота та незмінність християнського віровчення щодо змісту та кількості догматів. Безпідставність теорії догматичного розвитку Церкви. Можливе удосконалення догматів віри. Розкриття їх в Церкві. Завдання науки про догмати. Відношення розуму до істин Одкровення.
      3. Історія науки догматичне богослів’я. Три періоди історії православної догматики. Догматика на Заході: догматичне богослів’я РКЦ. Старокатолицтво. Модернізм. Догматика протестантська. Поділ науки догматичне догослів’я.
      4. Джерела християнського віровчення. Святе Письмо та Святе Передання. Поняття про Святе Письмо. Богодухновенність Святого Письма. Визначення Святого Передання.
      5. Неправославні християнські догматичні системи. Погляд Римо-Католицької Церкви на значення Святого Письма та Святого Передання. Протестантське ставлення до Святого Письма та Святого Передання. Віровикладення Древньої Церкви. Символічні книги Римо-Католицької Церкви. Протестантські символічні книги.
      6. Вчення про єдине джерело православного віровчення, яким є Сам Бог.
      7. Відмінність ставлення до Святого Писання та Передання у Церкві Православній, Римо-Католицькій та протестантів.
      8. Символи віри та віровикладення (символічні книги). Догматичні віровикладення Православної Церкви. Сучасні видатні православні богослови та їх твори.
      9. Особливості погляду Римо-Католицької Церкви на канонічні та неканонічні книги. Визначення Тридентського собору щодо кількості канонічних книг Старого Завіту. Відмінність підходу до тексту Святого Письма у Православній Церкві та Римо-Католицькій.
      10. Сутність Божа та способи богопізнання. Незбагненність сутності Божої. Способи богопізнання. Поняття про суттєві властивості Божі. Духовність єства Божого. Єдність істоти Божої.
      11. Незмінність Божа та Його явлення у світі. Прояв Богом в світі нескінченних властивостей Своєї істоти. Визначення онтологічних властивостей єства Божого. Узгодження з незмінністю Божою народження від Нього Сина й сходження Духа Святого. Узгодження з незмінністю Божою втілення Бога Слова в Особі Ісуса Христа. Узгодження з незмінністю Божою створення Богом світу в часі. Незмінність Божа і промисел Божий у світі.
      12. Всюдиприсутність Божа. Аналіз хибних думок про всюдиприсутність Божу. Вчення святих отців Церкви про всюдиприсутність Божу.
      13. Вчення про Триєдиного Бога. Історія догмату. Богоодкровенність догмату про Святу Трійцю. Історія догмату про Святу Трійцю у викладенні сучасної богословської науки. Три періоди історії догмату про Святу Трійцю. Свідчення Святого Письма про троїчність Осіб у Бозі. Божество та єдиносущність Осіб Триєдиного Бога. Особисті властивості Іпостасей Триєдиного Бога.
      14. Вчення про єдність Божу. Історія догмату про єдність Божу. Єресі проти догмату про єдність Божу в історії Церкви. Свідчення Старого Завіту про єдність Божу. Спростування раціоналістичних думок щодо старозавітного вчення про єдність Божу. Визначення та зміст трьох видів субординації.
      15. Тринітарний аспект православної екклезіології та сотеріології.
      16. Періодизація історії догмату про Святу Трійцю. Єресі першого періоду. Зміст псевдовчення Арія та його спростування. Єретики третього періоду та їх погляди.
      17. Бог – Творець світу. Вчення про Бога-Творця світу. Розкриття догмату про Бога-Творця світу у творах святих отців. Поняття про тварне життя. Бог-Творець і божественні ідеї. Історичне значення розповіді Мойсея про походження та організацію світу. Друга розповідь Мойсея про походження світу, її значення.
      18. Вчення про ангелів: походження, природа, призначення. Етимологія слова «ангел». Природа ангелів. Час походження безтілесних духів. Моральний стан добрих ангелів і їх блаженство. Служіння ангелів. Природа злих духів, їх число і ступені. Падіння злих духів. Дійсність буття духовного світу за вченням Одкровення.
      19. Християнське вчення про людину. Християнська антропологія. Вчення про Бога-Творця людини. Святоотцівське вчення про людину в донікейський період, в період великих догматичних сперечань. Святоотцівське вчення про людину: антропологія пустині, містиків. Ареопагітики. Призначення і природа людини, її будова. Образ і подоба Божа в людині. Дух, душа, тіло і їх взаємодія в людській особистості. Аналіз думок про походження душ. Стан людини до гріхопадіння. Першородний гріх. Наслідки гріхопадіння. Перехід гріха на весь людський рід.
      20. Промисел Божий, його дії та види. Вчення про Бога-Промислителя світу. Дійсність промислу Божого. Предмети та дії Божественного промислу Природний і надприродний промисел. Проблема зла. Промислительні дії Божі щодо ангелів і злих духів. Вчення про Бога-Промислителя людини до і після гріхопадіння. Ангели як знаряддя промислу Божого про світ взагалі і про людину.
      21. Православна сотеріологія. Особливості термінів та понять, через які розкривається вчення про образ Спасителя та звершення нашого спасіння.
      22. Сотеріологія і триєдинство Божества. Домобудівництво Сина Божого. Втілення. Поняття про кенозис.
      23. Христологічний догмат. Вчення про дві енергії і дві волі у Христі. Викуплення. Воскресіння.
      24. Христологічний аспект екклезіології і сотеріології. Екклезіологічна свідомість сучасного християнина. Місце і призначення в Церкві Двох Осіб Пресвятої Трійці, Сина і Духа Святого, місце Христа в Церкві. Христологічний аспект Церкви. Благодать у пневматологічному аспекті.
      25. Пророче служіння Христа та його необхідність. Поняття про спасіння, від чого спасає нас Ісус Христос? Приготування роду людського до прийняття Спасителя. Боговтілення. Поняття про потрійне служіння Господа Ісуса Христа. Пророче служіння Господа Ісуса Христа. Закон євангельський. Закон Мойсея. Універсальність євангельського закону.
      26. Універсальність першосвященичого служіння Христа. Першосвящениче служіння Господа Ісуса Христа. Сутність Жертви Христової. Спасительні плоди жертви Христової.
      27. Особливість царської влади Христа. Ісус Христос – Цар. Поняття про духовне царство. Зішестя Ісуса Христа в пекло і перемога над ним. Воскресіння та вознесіння Ісуса Христа.
      28. Вчення про Божу благодать. Необхідність Божественної допомоги для засвоєння людьми викуплення, яке їм дарується. Поняття про благодать як про освячувальну силу Святого Духа.
      29. Благодать Божа і свобода людини. Неправдиві вчення про відношення Благодаті до свободи. Пелагіанство. Вчення блаженного Августина. Православне вчення про відношення благодаті до свободи.
      30. Вчення про Церкву. Призначення та властивості Церкви. Церква як посередниця освячення людини. Властивості Церкви Христової.
      31. Необхідність належати до Церкви. Особлива місія Церкви у посередництві між людиною та Богом. Чи існує спасіння поза Церквою?
      32. Молитовне заступництво та призивання святих в Церкві.
      33. Традиції вшанування ікон та мощей святих угодників Божих. Допустимість священних зображень. Пояснення заповіді Божої про ідолослужіння. Шанування святих ікон. Свідчення Священного Писання про шанування останків угодників Божих. Традиції церковного шанування святих мощей.
      34. Поняття про таїнства як засоби освячення. Вчення про засоби освячення у Церкві. Число таїнств. Дійсність та дієвість таїнств. Боговстановленість таїнств. Таїнство Хрещення. Видимий бік хрещення. Невидимі дії таїнства. Хрещення немовлят. Хрещення кров’ю. Неповторність Хрещення.
      35. Таїнство Миропомазання. Поняття про таїнство Миропомазання. Встановлення таїнства. Видима сторона таїнства. Невидима дія благодаті у таїнстві.
      36. Таїнство Євхаристії. Видима та невидима сторони таїнства Євхаристії. Плоди таїнства Євхаристії. Євхаристія як жертва.
      37. Таїнство Покаяння. Поняття про таїнство. Встановлення таїнства. Видима сторона таїнства і його необхідність для спасіння. Вчення про Таїнство Покаяння. Благодатні дії таїнства Покаяння та їх поширення. Єпитимія, її походження і значення.
      38. Таїнство Шлюбу. Поняття про Шлюб як таїнство Церкви. Боговстановленість таїнства. Видима сторона таїнства і невидима дія благодаті. Необхідність благодатного освячення шлюбного союзу.
      39. Таїнство Священства. Поняття про таїнство Священства. Боговстановленість таїнства. Видима сторона таїнства і його невидима дія. Неповторимість таїнства Священства, ступені, їх походження і відмінність між собою.
      40. Таїнство Єлеосвячення. Поняття про таїнство. Встановлення таїнства. Видима сторона таїнства і невидимі дії благодаті в ньому.
      41. Вчення про кінець світу та друге пришестя Христове. Вчення про митарства. Смерть тілесна і безсмертя душі. Приватний суд. Митарства. Рай та пекло. Молитви Церкви за померлих.
      42. Ознаки другого пришестя Ісуса Христа. Антихрист і час його пришестя. Образ антихриста.
      43. Воскресіння мертвих, загальний суд та кінцева участь праведних та грішників. Кінець благодатного Царства Христового й відкриття Царства слави. Хіліазм. Блаженний стан праведників. Ступені та вічність їхнього блаженства. Стан засуджених.

 

Базові джерела

      1. Біблія : книги Священного Писання Старого та Нового Завіту в українському перекладі з паралельними місцями та додатками / [пер. Патріарха Філарета (Денисенка)]. – К. : Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2007.
      2. Іоан Золотоустий, свт. Про священство // Повне зібрання творінь святителя Іоана Золотоустого / пер. прот. Михаїла Марусяка ; під ред. патріарха Філарета (Денисенка). – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2009. – Т. 1, кн. 2. – С. 5 – 96.
      3. Григорій Богослов, свт. // Творіння : у 2 т., 4 кн. / святитель Григорій Богослов, архієпископ Константинопольський. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. – Т. 1, кн. 1: Слова.
      4. Православна віра. Послання Східних патріархів. – Вінніпег, 1957.
      5. Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. – К., 2003.
      6. Афанасий Великий, свт. Творения : у 4 т. – М., 1994.


      Базові підручники

      7. Вепрук В., прот. Догматичне богослів’я : підручник. – Чернівці : Рута, 2002.
      8. Филарет (Дроздов), митр. Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. – М., 1995.
      9. Катехизис. – К. : Издание Украинской Православной Церкви, 1991.
      10. Иларион (Алфеев), игум. Таинство веры : введение в православное догматическое богословие. – Клин, 2000.
      11. Иоанн Дамаскин, cв. Точное изложение православной веры. – М., 1992.
      12. Лосcкий В. Н. Боговидение. – М., 1995.
      13. Лосский В. Н. Догматическое богословие. Мистическое богословие. – К., 1991.
      14. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исайя (Белов), архим. Догматическое богословие : курс лекций. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999.
      15. Бобринский Б., протопресв. Тайна Пресвятой Тройцы. – М., 2005.
      16. Булгаков С. Н., прот. Православие : очерки учения Православной Церкви. – К. : Лыбидь, 1991.
      17. Глаголев А. Ветхозаветное Библейское учение об ангелах. – К., 1900.
      18.  Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви. Экклесиология. – М., 2005.
      19. Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви. Эсхатология. – М., 2005.
      20. Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви. Пневматология. – М., 2005.
      21. Спасский А. проф. История догматический движений в эпоху Вселенских Соборов. – М., 1914.


Додаткова література

      22. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви : в 4 т. – М., 1994.
      23. Зарин С. М. Аскетизм по Православно-христианскому учению. – М., 1996.
      24. Карташев А. В. Вселенские Соборы. – М., 1994.

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України