Київська православна богословська академія

Приклад оформлення титульного аркуша

 

ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ У ФОРМАТІ WORD 

(Приклад оформлення титульного аркуша дипломної роботи)

КИЇВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ

(повна назва факультету)

(повна назва кафедри)

«До захисту допущено»
Завідувач кафедри
__________ _____________
(підпис) (ініціали, прізвище)
“___”_____________20__ р.


Дипломна робота
__________________________________________ рівня вищої освіти
(першого (бакалаврського), другого (магістерського))
зі спеціальності
(код та назва спеціальності)

на тему:


Виконав (-ла): студент (-ка) ___ курсу, ____ форми навчання, групи _________
(шифр групи)

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)
Керівник
(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)
Консультант
(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали) (підпис)
Рецензент
(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Засвідчую, що в цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.
Студент _____________
(підпис)
Київ – 20__ року

 

(Приклад оформлення титульного аркуша бакалаврської роботи)


КИЇВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ

БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БОГОСЛІВ’Я ТА ФІЛОСОФІЇ

«До захисту допущено»
Завідувач кафедри

________________________
прот. Костянтин Лозінський
«___»_____________20__ р.


Дипломна робота
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
зі спеціальності 6.020304 – богослів’я (православне богослів’я)
на тему:
«ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛІВ’Я»
Виконав студент 4 курсу, денної форми навчання, групи БФ4д
Петренко Петро Петрович / священик Петро Петрович Петренко ________
(підпис)
Керівник: старший викладач кафедри, кандидат богословських наук, доцент
протоієрей Василь Василенко ______________
(підпис)
Консультант: _____________________________________________
(назва розділу)
__________________________________________ ______________
(посада, науковий ступінь, вчене звання, ініціали прізвище) (підпис)
Рецензент: ___________________________________________________________
(посада, науковий ступінь, вчене звання, ініціали прізвище)
___________________________________________ _____________
(підпис)


Засвідчую, що в цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.
Студент _____________
(підпис)
КИЇВ – 2016

 

(Приклад оформлення титульного аркуша магістерської роботи)

КИЇВСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ

БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЦЕРКОВНО- ІСТОРИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

«До захисту допущено»
Завідувач кафедри

________________________
С. М. Чокалюк
«___»_____________20__ р.


Дипломна робота
другого (магістерського) рівня вищої освіти
зі спеціальності 8.02030103 – богослів’я (православне богослів’я)
на тему:
«ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛІВ’Я»
Виконав студент 6 курсу, заочної форми навчання, групи БФ6з
Петренко Петро Петрович / священик Петро Петрович Петренко ________
(підпис)
Керівник: старший викладач кафедри, доктор богословських наук, професор
протоієрей Василь Василенко ______________
(підпис)
Консультант: _____________________________________________
(назва розділу)
__________________________________________ ______________
(посада, науковий ступінь, вчене звання, ініціали прізвище) (підпис)
Рецензент: ___________________________________________________________
(посада, науковий ступінь, вчене звання, ініціали прізвище)
___________________________________________ _____________
(підпис)


Засвідчую, що в цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.
Студент _____________
(підпис)
КИЇВ – 2016

 

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України