Київська православна богословська академія

Анонс XII Міжнародної конференції "Православ'я в Україні"

 

Українська Православна Церква
Київська православна богословська академія
Національна Академія Наук України
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
Міністерство культури України
Національний заповідник «Софія Київська»
Міжнародний інститут афонської спадщини

22 листопада 2022 року проводять

XII Міжнародну наукову конференцію
«Православ’я в Україні»:
«До 300-річчя з Дня народження преподобного Паїсія Величковського та
Григорія Савича Сковороди»

Основні напрями роботи:
 БОГОСЛІВ’Я
 ЖИТТЯ ТА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
 ЖИТТЯ ТА СПАДЩИНА ПАЇСІЯ ВЕЛИЧКОВСЬКОГО
 ІСИХАСТСЬКА ТРАДИЦІЯ В ІСТОРІЇ ЧЕРНЕЦТВА
 ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ
 ЦЕРКОВНЕ ПРАВО
 СВЯТІ ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКОЇ. БІОГРАФІСТИКА. ПОСТАТІ В ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ
 ДЖЕРЕЛА. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ
 БІБЛІОЛОГІЧНА, БОГОСЛОВСЬКА, ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА КМА-КДА
 УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА В ДІАСПОРІ
 ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ТА УКРАЇНСЬКА АРМІЯ.
Робочі мови: українська, англійська.
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 22 листопада 2022 р. в Київській православній богословській академії (01601 Київ, вул. Трьохсвятительська 8, Актова зала).
Охочих взяти участь у роботі конференції просимо завчасно надіслати текст виступу з метою публікації у збірнику матеріалів конференції (до 23 вересня 2022 р.) на адресу:
Протоієрей Віталій Клос: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38066-3507129).
Дмитро Гордієнко: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38067-6058863)
Вячеслав Корнієнко: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38097-1800106)
Сергій Шумило: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38097-7214235)
До статті подати короткі відомості про автора: сан, ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посаду, яку обіймаєте, назву навчального закладу чи наукової установи, які представляєте, адресу, телефон, факс, Е-mail
Видання матеріалів конференції передбачається в окремому збірнику.
Проїзд і проживання за рахунок учасників конференції.
Статті приймаються такими мовами: українська, кримськотатарська, англійська, французька, німецька, грецька, польська, білоруська, чеська, словацька, болгарська, сербська, хорватська та македонська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
1. Текст статті повинен мати такі елементи:
1) Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2) Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
3) Формулювання мети статті (постановка завдання).
4) Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5) Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
2. Форматування тексту статті:
- текст статті має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині. Тире (–) та дефіс (-) чітко диференціювати. Ініціали та прізвище писати через нерозривний проміжок;
- обсяг 7–12 сторінок (разом з бібліографією);
- шрифт Times New Roman, 14 pt;
- міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25;
- параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5см;
- у першому рядку ліворуч – індекс УДК;
- у наступному рядку праворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище (жирний шрифт);
- через рядок – НАЗВА СТАТТІ – по центру прописний жирний шрифт;
- через рядок з абзацу – анотація українською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
- у наступному рядку з абзацу – Ключові слова: (не курсивом, виділити жирним), перелік ключових слів (курсивом, не виділяти жирним);
- через рядок – текст статті;
- покликання на літературу автоматичні, підрядкові, з наскрізною нумерацією;
Зразок бібліографічного опису покликів:
на книгу: Лотоцький О. Автокефалія. – К., 1999. – Т. 1. – С. 26.
на статтю: Епіфаній Думенко, митр. Роль Київської академії в історії та сьогоденні // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції. – К., 2015. – С. 14–21.
- через рядок ліворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище англійською мовою (жирний шрифт, не курсив);
- у наступному рядку по центру – НАЗВА СТАТТІ англійською мовою (центру прописний жирний шрифт);
- через рядок з абзацу – текст анотації англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
- у наступному рядку з абзацу – Key words: перелік ключових слів англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
- за наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.
3. Текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені й уніфіковані. Бажано уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати їх. Редакційна колегія не несе відповідальності за науковий зміст статей та допущені авторами помилки і залишає за собою право відхилення матеріалів з виразними редакційно-стилістичними огріхами та тих, що надійшли пізніше визначеного терміну.
4. Контрольний роздрук файлу подати в одному примірнику.
5. Автори без наукового ступеня до статті подають рецензію доктора чи кандидата наук.

Оргкомітет

 

Ukrainian Orthodox Church
Orthodox Theological Academy in Kyiv
Institute of Church History
National Academy of Sciences of Ukraine
M. S. Hrushevs’ky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies
Ministry of Culture of Ukraine
National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv”
International Institute of Athos Heritage

conduct

The XII International scholarly conference
“The Orthodoxy in Ukraine”,
“To the 300th anniversary of the birth of Reverend Paisiy Velychkovskyi
and Hryhoriy Savych Skovoroda”

November 22, 2022

Main directions of work:
 THEOLOGY
 LIFE AND HERITAGE OF HRYHORIY SKOVORODA
 LIFE AND HERITAGE OF PAISIY VELYCHKOVSKYI
 HESYCHASTIC TRADITION IN THE MONASTICS HISTORY
 CHURCH HISTORY
 CHURCH LAW
 THE SAINTS OF UKRAINIAN LAND. FIGURES IN THE HISTORY OF THE CHURCH
 SOURCES. SOURCE STUDIES. HISTORIOGRAPHY
 BIBLIOLOGICAL, THEOLOGICAL AND CHURCH-HISTORICAL HERITAGE OF KYIV THEOLOGICAL ACADEMY
 UKRAINIAN CHURCH AND THEOLOGY IN THE DIASPORA
 HISTORY OF CULTURE AND ART STUDIES
 CURRENT PROBLEMS OF SPIRITUALLY IN UKRAINIAN SOCIETY
 ORTHODOX CHURCH AND THE UKRAINIAN ARMY

Working languages are Ukrainian and English.
We invite you to take part in the conference, which will be on November 22, 2022, at the Orthodox Theological Academy in Kyiv (01001, Kyiv, Triochsviatytels’ka Street, 8, Assembly hall).
We ask who wish to participate in the work of the conference to send in advance an article for publication in the collection of conference materials (by September 23, 2023) to the address:
Archpriest Vitaly Klos: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38066-3507129)
Dmytro Hordiienko: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38067-6058863)
Viacheslav Korniienko: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38097-1800106)
Serhiy Shumilo: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38097-7214235)
To materials it need to add an application with indicating the topics, information about the author (name, surname, patronymic, scientific degree, rank, position and place of work), and contact information.
The publication of the materials of the conference is foreseen in the professional journal on the theology “Works of KTA” and in a separate collection.
Travel, accommodation and meals are at the expense of conference participants.
Articles are accepted in the following languages: Ukrainian, Crimean Tatar, English, Polish, Belarusian, Czech, Slovak, Bulgarian, Serbian, Croatian and Macedonian.

REQUIREMENTS FOR ARTICLES

1. The text of the article should have the following elements:
1) The problem is presented in general terms and its connection with important scientific or practical tasks.
2) An analysis of recent researches and publications, which initiated the solution of this problem, which is based on the author; selection previously unsettled parts of the general issue, which is devoted to the article.
3) Formulating the purpose of the article (problem statement).
4) Presentation of the main research material with full justification of the received scientific results.
5) Conclusions from this study and prospects for further exploration in this direction.
2. Formatting the text of the article:
- The text of the article should be typed in the Microsoft Word processor, pages should be without hyphenation and footers, there should be alignment in width. The dash (–) and the hyphen (-) should be clearly differentiated. The initials and surname must be written in an indissoluble space;
- Volume of the article should be 7–12 pages (with bibliography);
- Font should be Times New Roman, 14 pt;
- Line spacing is 1,5, paragraph – 1,25;
- Page parameters: upper and lower field – 2 cm, left – 2.5 cm, right – 1.5 cm;
- In the first line to the left there is the UDC index;
- In the next line to the right there is a san, first and surname or initials and surname (bold type);
- Through the line there should be the TITLE OF THE ARTICLE of the capitalized bold type in the center;
- Through the line from the paragraph there should be the summary (italics, not bold);
- In the next line of the paragraph there should be Keywords: (not italic, highlight bold), keyword list (italics, not bold);
- Through the line there should be the text of the article;
- Footnotes should be automatic, consecutive, with end-to-end numbering;
Example of bibliographic description of footnotes:
Book: Lototsky O. Autocephaly. – K., 1999. – Vol. 1. – P. 26.
Article: Metropolitan Epiphanius (Dumenko). The role of the Kyiv Academy in the history and the present // The Orthodox in Ukraine: Collection of materials of the V International Scientific Conference. – K., 2015. – P. 14–21.
- Through the line on the left there is a san, first and surname or initials and surname in Ukrainian (bold, not italic);
- In the next line on the center there should be the TITLE OF THE ARTICLE in Ukrainian (capitalized bold);
- Through the line from the paragraph there should be the text of the summary in Ukrainian (italics, not bold);
- In the next line of the paragraph there should be Key words: the list of keywords in Ukrainian (italics, not bold);
- If the article has illustrations, they should be submitted electronically with a resolution of at least 300 dpi.
3. The text and accompanying materials should be edited and verified, and surnames and other proper names, as well as terms should be verified and unified. It is desirable to avoid abbreviations, and if there is such a need to decrypt them. The editorial board is not responsible for the scientific content of the articles and the errors committed by the authors. The editorial board reserves the right to reject materials with expressive editorial and stylistic flaws and those received later than an established term.
4. The control copy of the file should be submitted in one copy.
5. The authors without a scientific degree submit a review on the article of the Doctor of Science or Philosophy Doctor.
Organizing Committee