Київська православна богословська академія

Анонс: X Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

 

Українська Православна Церква
Київська православна богословська академія
Інститут церковної історії
Національна Академія Наук України
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
Міністерство культури України
Національний заповідник «Софія Київська»

20 листопада 2020 року проводять

X Міжнародну наукову конференцію
«Православ’я в Україні»:
«До 400-річчя з часу відновлення православної ієрархії Київської митрополії Єрусалимським патріархом Феофаном»

Основні напрями роботи:

 БОГОСЛІВ’Я

 КИЇВ – ДРУГИЙ ЄРУСАЛИМ

 ПРОБЛЕМА ІЄРАРХІЇ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

 РЕЛІГІЙНА ПОЛЕМІКА В УКРАЇНІ КІНЦЯ XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.

 КОЗАЦТВО ТА ЦЕРКВА

 СОБОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

 БРАТСЬКИЙ РУХ

 ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ

 ЦЕРКОВНЕ ПРАВО

 СВЯТІ ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКОЇ

 БІОГРАФІСТИКА. ПОСТАТІ В ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ

 ДЖЕРЕЛА. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ

 БІБЛІОЛОГІЧНА, БОГОСЛОВСЬКА, ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА КМА-КДА

 УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА В ДІАСПОРІ

 ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ XXI СТ.


Робочі мови: українська, англійська.


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 20 листопада 2020 р. в Київській православній богословській академії (01601 Київ, вул. Трьохсвятительська 8, Актова зала).

Охочих взяти участь у роботі конференції просимо завчасно надіслати текст виступу з метою публікації у збірнику матеріалів конференції (до 20 вересня 2020 р.) на адресу:

Протоієрей Віталій Клос: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38066-3507129).
Дмитро Гордієнко: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38067-6058863)
Вячеслав Корнієнко: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38097-1800106)


До статті подати короткі відомості про автора: сан, ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посаду, яку обіймаєте, назву навчального закладу чи наукової установи, які представляєте, адресу, телефон, факс, Е-mail
Видання матеріалів конференції передбачається в окремому збірнику.
Проїзд і проживання за рахунок учасників конференції.
Статті приймаються такими мовами: українська, кримськотатарська, англійська, французька, німецька, грецька, польська, білоруська, чеська, словацька, болгарська, сербська, хорватська та македонська.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ


1. Текст статті повинен мати такі елементи:
1) Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2) Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
3) Формулювання мети статті (постановка завдання).
4) Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5) Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

2. Форматування тексту статті:
- текст статті має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині. Тире (–) та дефіс (-) чітко диференціювати. Ініціали та прізвище писати через нерозривний проміжок;
- обсяг 7–12 сторінок (разом з бібліографією);
- шрифт Times New Roman, 14 pt;
- міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25;
- параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5см;
- у першому рядку ліворуч – індекс УДК;
- у наступному рядку праворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище (жирний шрифт);
- через рядок – НАЗВА СТАТТІ – по центру прописний жирний шрифт;
- через рядок з абзацу – анотація українською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
- у наступному рядку з абзацу – Ключові слова: (не курсивом, виділити жирним), перелік ключових слів (курсивом, не виділяти жирним);
- через рядок – текст статті;
- через рядок – Список джерел та літератури (цих слів не писати) має бути оформлений в алфавітному порядку згідно з чинними вимогами;


Зразок:

на книгу: Лотоцький О. Автокефалія. – К., 1999. – Т. 1. – 206 с.
на статтю: Епіфаній Думенко, митр. Роль Київської академії в історії та сьогоденні // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції. – К., 2015. – С. 14–21.
- покликання на літературу повинні бути оформленні у вигляді квадратних дужок, де перша цифра – порядковий номер у списку використаних джерел та літератури, а друга – номер сторінки – [5, с. 346];
- через рядок ліворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище англійською мовою (жирний шрифт, не курсив);
- у наступному рядку по центру – НАЗВА СТАТТІ англійською мовою (центру прописний жирний шрифт);
- через рядок з абзацу – текст анотації англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
- у наступному рядку з абзацу – Key words: перелік ключових слів англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
- за наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

3. Текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені й уніфіковані. Бажано уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати їх. Редакційна колегія не несе відповідальності за науковий зміст статей та допущені авторами помилки і залишає за собою право відхилення матеріалів з виразними редакційно-стилістичними огріхами та тих, що надійшли пізніше визначеного терміну.

4. Контрольний роздрук файлу подати в одному примірнику.

5. Автори без наукового ступеня до статті подають рецензію доктора чи кандидата наук.

Оргкомітет

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України