Київська православна богословська академія

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу в Київській православній богословській академії

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Київській православній богословській академії

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті

Положення про академічну доброчесність у Київській православній богословській академії

Положення про організацію інклюзивного навчання у Київській православній богословській академії

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у Київській православній богословській академії

Положення про силабус навчальної дисципліни Київської православної богословської академії

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Київської православної богословської академії

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Київській православній богословській академії

Порядок супроводу (надання допомоги) особам з особливими потребами та іншим маломобільним групам населення у Київській православній богословській академії

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів у Київській православній богословській академії

Методичні рекомендації для написання науково-дослідних робіт здобувачів вищої богословської освіти Київської православної богословської академії

Положення про освітні програми у Київській православній богословській академії

Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти вибіркових начальних дисциплін

Положення про критерії, правила i процедури оцінювання навчально-методичної, наукової та організаційно-адміністративної діяльності науково-педагогічних працівників Київської православної богословської академії

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості студентами Київської православної богословської академії

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у Київській православній богословській академії

Положення про студентське самоврядування Київської православної богословської академії

Положення про куратора академічної групи Київської православної богословської академії

Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення спеціальності у Київській православній богословській академії

Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Київської православної богословської академії

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю "Богослів'я" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю "Богослів'я" на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю "Богослів'я" на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України