Друк

Всеукраїнська наукова конференція для молодих вчених та студентів «Українська православна богословська думка в загальнохристиянському контексті»

Українська Православна Церква Київського Патріархату
Київська православна богословська академія

15 березня 2018 року проводить

Всеукраїнську наукову конференцію
для молодих вчених та студентів
«Українська православна богословська думка в
загальнохристиянському контексті»,

Основні напрями роботи:


 БОГОСЛІВ'Я
 БІБЛІСТИКА
 ЦЕРКОВНЕ ПРАВО
 ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ
 БІБЛІОЛОГІЧНА, БОГОСЛОВСЬКА, ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА КДА
 УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА В ДІАСПОРІ
 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ XXI СТ.
Робочі мови: українська, англійська.
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 15 березня 2018 р. в Київській православній богословській академії (01601 Київ, вул. Трьохсвятительська 8, Актова зала).
Учасників конференції просимо завчасно (до 15 лютого 2018 р.) надіслати заявку із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (сан, прізвище, ім’я, по-батькові, курс навчання, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), а також контактних даних. Студентам та аспірантам подати рецензію наукового керівника на публікацію. Заявку та статтю з рецензією можна надіслати на такі адреси:
Протоієрей Віталій Клос: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Протоієрей Костянтин Лозінський: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Протоієрей Ярослав Романчук: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
С.М. Чокалюк: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
За результатами роботи конференції планується публікація наукових доповідей учасників у вигляді статей у фаховому виданні «Труди КДА» або ж у збірнику конференції.
Відбір статей для друку здійснюється редакційною колегією.
Оргкомітет

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
1. Текст статті повинен мати такі елементи:
1) Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2) Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
3) Формулювання мети статті (постановка завдання).
4) Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5) Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
2. Форматування тексту статті:
- текст статті має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині. Тире (–) та дефіс (-) чітко диференціювати. Ініціали та прізвище писати через нерозривний проміжок;
- обсяг 7–12 сторінок (разом з бібліографією);
- шрифт Times New Roman, 14 pt;
- міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25;
- параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5см;
- у першому рядку ліворуч – індекс УДК;
- у наступному рядку праворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище (жирний шрифт);
- через рядок – НАЗВА СТАТТІ – по центру прописний жирний шрифт;
- через рядок з абзацу – анотація українською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
- у наступному рядку з абзацу – Ключові слова: (не курсивом, виділити жирним), перелік ключових слів (курсивом, не виділяти жирним);
- через рядок – текст статті;
- через рядок – Список джерел та літератури (цих слів не писати) має бути оформлений в алфавітному порядку згідно з чинними вимогами;
Зразок:
на книгу: Лотоцький О. Автокефалія. – К., 1999. – Т. 1. – 206 с.
на статтю: Митрополит Епіфаній (Думенко). Роль Київської академії в історії та сьогоденні // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції. – К., 2015. – С. 14–21.
- покликання на літературу повинні бути оформленні у вигляді квадратних дужок, де перша цифра – порядковий номер у списку використаних джерел та літератури, а друга – номер сторінки – [5, с. 346];
- через рядок ліворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище англійською мовою (жирний шрифт, не курсив);
- у наступному рядку по центру – НАЗВА СТАТТІ англійською мовою (центру прописний жирний шрифт);
- через рядок з абзацу – текст анотації англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
- у наступному рядку з абзацу – Key words: перелік ключових слів англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
- за наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.
3. Текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені й уніфіковані. Бажано уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати їх. Редакційна колегія не несе відповідальності за науковий зміст статей та допущені авторами помилки і залишає за собою право відхилення матеріалів з виразними редакційно-стилістичними огріхами та тих, що надійшли пізніше визначеного терміну.
4. Контрольний роздрук файлу подати в одному примірнику.
5. Автори без наукового ступеня до статті подають рецензію доктора чи кандидата наук.
6. Окремо просимо подати короткі відомості про автора: сан, ім’я та прізвище, ім’я або прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, яку обіймаєте, назву навчального закладу чи наукової установи, які представляєте, адресу, телефон, факс, Е-mail

Оргкомітет