Друк

Осідак Вікторія Василівна

Осідак Вікторія Василівна - Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри богослів'я та філософії.

Посада:

Кафедра біблійних та філологічних дисциплін.доцент кафедри

Учене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук

Освіта

Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (1999 р.)

Бібліографія

1) Організація самостійної роботи студентів немовних факультетів за допомогою технічних засобів // Навчай і навчайся: Збірник наукових праць. – Випуск № 3. –Житомир, 2002. – С. 37-42

2) Принцип комплексності в організації контролю англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. – 2002. – Вип. 5. – С. 202-212

3) Відбір та організація граматичного матеріалу для контрольних завдань// Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Серія Педагогіка та психологія. – Київ, 2003. –Вип. 6. – С. 223 – 232

4) Граматичні знання студентів першого курсу мовних факультетів як об’єкт контролю // Мови у відкритому суспільстві: Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції (Чернігів, 16 квітня 2000р.). – Чернігів: РВЦ ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка. – 2003. – С. 8-10.

5) Експериментальна перевірка ефективності методики контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Серія Педагогіка та психологія. – 2004. – Вип. 7. – С. 237-246

6) Система контрольних завдань для визначення рівня сформованості англомовної граматичної компетенції// Іноземні мови. – 2004. – № 3. – С. 33 – 39

7) Методичні рекомендації щодо проведення комплексного контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів // Міжнародний форум „Мовна освіта: шлях до євроінтеграції”: Тези доповідей / За ред. С.Ю. Ніколаєвої, К.І. Онищенко. – К.: Ленвіт, 2005 – С. 152-154

8) Урахування індивідуально-психологічних особливостей майбутніх філологів при організації контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук. праць. – Випуск 18. Книга 2. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 36-41

9) Модель впровадження комплексного контролю у практику навчання граматики// Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VIIВсеукраїнської науково-практичної конференції 29-31 березня 2006 р.: В 3 т. – Т.3/ За заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Петренка. – К.: НАУ, 2006. – С. 206-207

10) Види контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів// Сучасна англістика Стереотипність і творчість: Тези доповідей/ За ред. В.О. Самохіної (Дмитренко). – Харків: Торсінг Плюс, 2006. – С. 42-44

11) Англомовна граматична компетенція як об’єкт контролю на першому курсі вищих мовних навчальних закладів// Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Серія Педагогіка та психологія. – 2006. Вип. 10. – C.182-188

12) Психологічні передумови організації контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції// Проблеми сучасного підручника: Зб.наук.праць/ Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Педагогічна думка, 2006. – Вип.6. – С. 219-226

13) Розробка контрольних завдань для визначеннярівня сформованості англомовної граматичної компетенції// Наука і сучасність: Зб. наук.праць/ Пед. Ун-т ім. Драгоманова. – К.: 2007, # 59. – С. 104-110

14) Відбір контрольних завдань для визначен-ня рівня сформова-ності англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Випуск 48. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів,2007. – С. 214-220

15) Defining the approach to organization and selection of grammatical material for the system of test items// IATEFL-Ukraine: Newsletter. – Kyiv, 2007. – Vol.13. – Issue 3-4. – PP. 15-17

16) Fairy-tales, Legends, Myths, Parables, Proverbs, Fables: Texts and Tasks for Critical Readers, Thinkers and Writers: Навчальнийпосібникдлястудентівпершогорокунавчання; Заред. П.О. Беха// К.: Вольф. – 2008. (у співавторстві з Денисенко М.В., Яременко Ю.А.)

16) Урахування культурно-країнознавчого компоненту змісту навчання при професійній підготовці майбутніх фахівців сфери туризму // Наукові записки: зб. наук.праць. – К.: Пед. ун-т ім. Драгоманова 2008. – № 72. – С. 173-179

17) Визначення критеріїв оцінювання рівня сформованості англомовної граматичної компетенції // Культура народов Причерноморья: науч. журнал/ Таврический национальный ун-т им. В.И. Вернадского. – № 137. – Том 2. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2008. – С. 288-292

18) TheMeaningoftheAssessment of the Level of Communicative Competence Formation// IATEFL-Ukraine: Newsletter. – Kyiv, 2008.– Vol.1. – Issue 5-6. – PP. 14-16

19) Теоретические основы контроля уровня сформированности англоязычной грамматической компетенции// Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип.26. –С.403-407

20) Урахування фактора мотивації у процесі оволодіння іноземною мовою студентською аудиторією// Наукові записки: Зб. наук.праць. – К.: Пед. ун-т ім. Драгоманова, 2009. - № 80. – С.231-239

21) Основи формування іншомовної комунікативної компетенції у середній загальноосвітній школі: навч. посіб. для студентів педагогічних навчальних закладів (за спец. “Іноземна мова”). –К.: Вольф, 2009. – 292 с. (у співавторстві з Бабенко Т.В., Бех П.О., Денисенко М.В., Сем’ян Н.В., Смовженко Л.Г., Ярова Г.Г.)

22) Туризм: основні риси глобального туризму та популярні серед туристів місця в Україні: навчальний посібник. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 304 с. (у співавторстві з Денисенко М.В., Красковська О.Л., Яременко Ю.А.)

23) ChallengingtasksforEL students: англомовні дидактичні матеріали для студентів-філологів. – К.: Вольф, 2012. – 84 с. (у співавторстві з Денисенко М.В.)

24) Роль сучасного підручника у формуванні англомовної комунікативної компетенції у процесі міжкультурної інтеграції// Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.23 – С.259-268(у співавторстві з М.В. Денисенко)

25) Структура тесту з граматики іноземної мови// Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал/ Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. –С. 82-86

26) Значення рідної мови у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип.6 (72)/ Науковий журнал. – Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. – Житомир, 2013. – С. 158-162

27) Організація самостійної роботи студентів мовних вишів // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наук. праць. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. – Випуск 50. – С. 153-162

28) Тестові завдання з англійської мови для вступників до магістратури: Частина І. – Київ: Логос, 2015. – 143с. (у співавторстві з Денисенко М.В., Драгіндою О.В., Дроботун В.М.)

29) Формування готовності студентів до самостійної роботи у навчанні іноземних мов // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Науковий журнал. – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир, 2016. 

Біографія

Осідак Вікторія Василівна.  Освіта – вища, закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка в 1999 році, спеціальність – англійська та німецька мови та зарубіжна література. В 2005 році захистила кандидатську дисертацію. Вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. Тема кандидатської дисертації «Комплексний контроль рівня сформованості англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів». Досвід роботи: загальний педагогічний стаж – 17 років, викладацький стаж в КНУ імені Тараса Шевченка – 11 років. Читає «Практичний курс англійської мови» та теоретико-практичний аспект курсу «Комунікативні стратегії» на відділенні сходознавства Інституту філології, Коло наукових інтересів: формування граматичної компетентності, організація самостійної роботи студентів, стратегії автономного навчання студентів.